Etikos sargai tirs, ar Vilniaus dailės akademijos rektorius nesupainiojo interesų
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) tre­čia­die­nį pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) rek­to­riaus Aud­riaus Kli­mo ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to spren­džiant su ar­ti­mai­siais su­si­ju­sius dar­bi­nius klau­si­mus.

VTEK pranešė, kad tyrimas pradėtas Švietimo ir mokslo ministerijos persiųsto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad VDA rektorius galėjo spręsti savo brolio Alvydo Klimo, vadovaujančio VDA Klaipėdos fakultetui, tarnybos eigos klausimus.

„Taip pat VDA galbūt dirba kiti artimi asmenys, dėl kurių rektorius galėjo priiminėti sprendimus“, – pradėtą tyrimą aiškina etikos sargai.

Be to, VTEK vertins, ar VDA rektorius bei Klaipėdos fakulteto dekanas nepavėlavo pateikti privačių interesų deklaracijų.

VDA rektorius pradėto tyrimo BNS trečiadienį nekomentavo.