Etatinio apmokėjimo rebusą išspręsti padės teisininkai
Mo­kyk­lo­se star­tuo­jant eta­ti­niam dar­bo už­mo­kes­čio mo­de­liui, mo­ky­to­jams į pa­gal­bą nuo šios sa­vai­tės at­sku­ba dar vie­na pa­slau­ga – Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės kli­ni­kos kon­sul­ta­ci­jos. Eta­ti­nio mo­de­lio ir dar­bo tei­sės klau­si­mais mo­ky­to­jus, pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vus ir mo­kyk­lų va­do­vus kon­sul­tuos pro­fe­sio­na­lūs tei­si­nin­kai.

Šios konsultacijos vyks elektroniniu paštu etatinis@teisesklinika.lt, bus rengiamos vaizdo konferencijos mokytojams.

„Daug klausimų mokytojams ir mokyklų vadovams kyla dėl netikslių teisės aktų interpretacijų, skirtingų skaičių naudojimų. Norime padėti mokykloms, kad jos gautų teisingus atsakymus į klausimus, kylančius dėl naujo mokytojų darbo apmokėjimo modelio. Šios konsultacijos bus nemokamos ir ilgalaikės“, – pranešime spaudai sako švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Arminas Varanauskas.

Pasak patarėjo, mokytojai itin dažnai klausia, kaip kaupsis stažas pensijai, jei dirbama ne visu etatu? Teisės klinika pateikia tokį išaiškinimą – dabartiniai įstatymai numato, kad stažas kaupiamas atsižvelgiant ne į etato dalį ar darbo laiko normą, bet į minimalų gaunamą atlygį. Į panašius ir kitus su etatiniu ir darbo teise susijusius klausimus atsakys būtent Teisės klinikos teisininkai.

Siekiant formuoti bendrą mokytojų etatinio darbo apmokėjimo sistemos teisinę praktiką, jau šį penktadienį vyks Valstybinės darbo inspekcijos, ŠMM teisininkų, VU Teisės klinikos darbo santykių ekspertų susitikimas.

Mokytojams ir mokyklų direktoriams etatinio modelio klausimais ministerija teikia ir kitokią pagalbą: parengti mokytojų pareigybių aprašų pavyzdžiai, rekomendacijos dėl mokytojų darbo krūvio sandaros ir kt. Mokykloms talkina paskirti konsultantai – mokyklų vadovai, savivaldybių darbuotojai. Veikia nemokama karštoji telefono linija 8 800 20018. Nuolat atnaujinamas specialus interneto tinklalapis etatinis.lt, jame skelbiama skaičiuoklė, padedanti savarankiškai apsiskaičiuoti būsimą atlyginimą mokytojams ir mokyklų vadovams, parengti nuolat atnaujinami dažnai užduodami klausimai-atsakymai, mitai apie etatinį. Vyksta tiesioginės transliacijos ministerijos socialinės medijos tinkluose ir į klausimus atsakinėjama tiesiogiai.

Nuo balandžio ŠMM yra surengusi daugiau nei pusšimtį renginių, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 3000 švietimo bendruomenės žmonių. Savivaldybėms parengtos rekomendacijos dėl naujų teisės aktų, susijusių su etatiniu darbo užmokesčiu, įgyvendinimo.

Artimiausiu metu taip pat bus sudaryta Finansavimo ir etatinio apmokėjimo reformos pokyčių koordinavimo darbo grupė. Darbo grupės nariai kartu su ŠMM stebės, kaip sekasi įgyvendinti etatinio modelį ir panaudoti savivaldybėms skirtas lėšas mokytojų atlyginimams didinti. Lapkritį numatoma atlikti mokytojų atlyginimų tyrimą ir sudaryti žemėlapį pagal savivaldybes.

Nuo šio penktadienio kiekvieną rugsėjo penktadienį 14 val. ŠMM „Facebook“ paskyroje vyks vaizdo konsultacijos etatinio klausimais.