Ekskursija po Lietuvos karo akademiją
Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­ja skel­bia at­vi­rų du­rų die­ną ir kvie­čia iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su aka­de­mi­jo­je or­ga­ni­zuo­ja­mo­mis uni­ver­si­te­ti­nė­mis stu­di­jo­mis, ka­ri­niu ren­gi­mu, sto­ji­mo są­ly­go­mis, ka­riū­nų gy­ve­ni­mu ir ka­ri­nin­ko kar­je­ros pers­pek­ty­vo­mis ją bai­gus.

Kartu su LŽ leidžiamės į ekskursiją po karo akademijos koridorius, bus galima apžiūrėti karinės technikos ir ginkluotės parodą, pamatyti Lietuvoje dislokuotos NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės karius su technika.

Lietuvos karo akademija yra vienintelė Lietuvoje universitetinė aukštoji mokykla, rengianti ir ugdanti visapusiškai išsilavinusius, kritiškai mąstančius, savarankiškus karininkus. Kokybišką būsimų karininkų rengimą ir ugdymą užtikrina efektyvios ir optimaliai suderintos universitetinės ir karinės studijos, pagrįstos šiuolaikiniais mokymo metodais ir moksliniais tyrimais, aukšta universitetinių ir karinių studijų dėstytojų ir kitų darbuotojų kompetencija.

Kariūnai, baigę Lietuvos karo akademiją, įgyja ne tik būrio vado kvalifikaciją ir pirmąjį karininko (leitenanto) laipsnį, bet ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Visas studijų programas akademijoje finansuoja valstybė.

2018–2019 mokslo metais akademijoje siūloma rinktis vieną iš trijų – Gynybos technologijų vadybos, Tarptautinių santykių ar Nacionalinio saugumo ir gynybos – pirmosios pakopos studijų programų ir įgyti atitinkamai vadybos, politikos mokslų arba visuomenės saugumo krypties profesinių žinių ir praktinių įgūdžių. 3,5 metų trunkančios studijos orientuotos į bendrąjį universitetinį išsilavinimą, kokybišką teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus. Jas baigusiems suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Universitetinių bakalauro studijų programos pritaikytos ne tik būsimam karininkui, bet ir į atsargą išėjusiam kariui arba dėl kitų priežasčių pagal civilinę specialybę valstybės ar privačiame sektoriuje dirbančiam asmeniui. Jos patrauklios Lietuvos jaunimui, nes atspindi šalies aktualijas, yra lygiavertės arba netgi kai kuriais aspektais lenkia kitų universitetų programas. Kariūnams dėsto aukštos kvalifikacijos, mokslo laipsnius turintys Lietuvos ir užsienio dėstytojai.

Siekdama plėsti studijų tarptautiškumą, akademija nuolat dalyvauja tarptautiniuose studentų mainuose, kariūnams suteikiama galimybė kaupti žinias ir patirtį studijuojant kitų šalių aukštosiose mokyklose. Lietuvos karo akademija aktyviai dalyvauja Erasmus+ programoje.

Studijuojantiems Lietuvos karo akademijoje kariūnams sudarytos sąlygos dalyvauti kultūriniame, sportiniame ir visuomeniniame gyvenime. Akademijos auklėtiniai dainuoja LKA chore „Kariūnas“, šoka jos sportinių šokių kolektyve, yra sukūrę roko grupę. Norintys gerinti savo fizinį pasirengimą lanko įvairių sporto šakų treniruotes, siekiantys lavinti karinius įgūdžius gali dalyvauti LKA žvalgų užsiėmimuose ir pan.

Visi absolventai, įgyvendinę jiems keliamus reikalavimus, pakviečiami į profesinę karo tarnybą.