EK siūlo Europos studento pažymėjimą ir automatinį diplomų pripažinimą
Eu­ro­pos stu­den­to pa­žy­mė­ji­mas, au­to­ma­ti­nis dip­lo­mų pri­pa­ži­ni­mas ir stu­di­jų už­sie­ny­je užs­kai­ty­mas bei Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tų tink­lai. Tai ini­cia­ty­vos, ku­rias siū­lo Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, siek­da­ma pa­di­din­ti mo­bi­lu­mą mo­ky­mo­si tiks­lais ir su­da­ry­ti dau­giau švie­ti­mo ga­li­my­bių bei su­teik­ti dau­giau ga­lių jau­ni­mui.

Į šią savaitę pristatytas iniciatyvas įtraukta:

pasiūlymai dėl Tarybos rekomendacijų dėl automatinio abipusio diplomų pripažinimo ir mokymosi užsienyje laikotarpių užskaitymo.

planai dėl Europos studento pažymėjimo; šis pažymėjimas skirtas padidinti mobilumą mokymosi tikslais sumažinant studentams ir mokymo įstaigoms tenkančią administracinę naštą ir išlaidas. Komisija planuoja jį įdiegti iki 2021 m.

atkreiptas dėmesys į valstybių narių ir švietimo sektoriaus vykdomus darbus, kad būtų sukurti Europos universitetai. Šie Europos universitetai – tai iš egzistuojančių universitetų sudaryti tinklai, kurie paskatins tarpvalstybinį bendradarbiavimą vykdant ilgalaikes institucines strategijas. Jie skatins inovacijas ir meistriškumą, didins studentų ir dėstytojų mobilumą, palengvins kalbų mokymąsi. Jie taip pat turėtų padėti užtikrinti didesnį Europos aukštojo mokslo institucijų konkurencingumą.

nauja kultūros darbotvarkė, skirta informuotumui apie bendrą ir įvairialypį Europos paveldą didinti, atsižvelgiant, jog 2018 m. paskelbti Europos kultūros paveldo metais.