Diskutuos apie mokinių pasiekimų gerinimą
Nors na­cio­na­li­nių mo­ki­nių pa­sie­ki­mų pa­ti­kri­ni­mų re­zul­ta­tai ro­do, kad mo­ki­nių pa­sie­ki­mai pa­laips­niui pra­dė­jo šiek tiek ge­rė­ti, jie vis dar nė­ra to­kie, ko­kių ti­ki­ma­si. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja pra­dė­jo su­si­ti­ki­mų ir dis­ku­si­jų cik­lą „Ke­liai į kiek­vie­no mo­ki­nio sėk­mę“. 

Šiandien ministerijoje įvyko pirmasis forumas, kuriame dalyvavo mokyklų tautinės mažumos kalba, Vyriausybės, Nacionalinio egzaminų centro, Ugdymo plėtotės centro, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atstovai, švietimo skyrių vedėjai ir kt. Per susitikimus, kurių šiemet numatoma keletas, išsakyti aktualiausi siūlymai bus įtraukiami į švietimo politikos sprendimus.

„Kokia mokykla yra sėkmingai dirbanti? Ta, kuri ieško inovacijų, nebijo priimti pagalbą, remiasi gerąja patirtimi. Kokie didžiausi mokytojo pasiekimai? Tai jo mokinio pasiekimai, daroma mokymosi pažanga. Įžvelgdami tendencijas, kurias rodo ir nacionaliniai, ir tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai, dirbkime konstruktyviai ir suraskime veiksmingiausius pagalbos būdus“, – sakė forume dalyvavusi švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Monika Bilotienė.

Temas, kurias būtina aptarti, susitikimų ciklams pateiks patys šių susitikimų dalyviai. Šiandien buvo nagrinėjami mokyklų tautinės mažumos kalba mokinių pasiekimai. Mokyklų vadovai pasidalino savo patirtimi, kaip, atsižvelgdami į mokinių pasiekimų tyrimų rezultatus, ieško būdų juos pagerinti. Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotojas Pranas Gudynas, pristatęs mokinių testų rezultatus, pažymėjo, kad 4 klasėje mokinių pasiekimų skirtumai ir mokyklose lietuvių kalba, ir mokyklose kitomis kalbomis, nėra dideli. Šiek tiek kelia nerimo skaitymo rezultatai. Tačiau 8 klasėje mokinių pasiekimų skirtumai mokyklose pagal mokomąsias kalbas daug ryškesni. Dideli skirtumai stebint mokinių skaitymo, gamtos mokslų ir socialinių mokslų pasiekimus. Beje, tuos pačius duomenis patvirtina ir tarptautinis TIMSS tyrimas. Anot P. Gudyno, tai rodo, kad didelį dėmesį reikia skirti mokinių motyvacijai ugdyti, kalbų mokymo metodikai, mokytojų kompetencijoms.

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos direktorė Janina Vysocka pasakojo, kad žemus pasiekimus demonstruojantiems mokiniams sudaromi individualūs planai, jiems padeda mokiniai savanoriai (mokinys – mokiniui sistema) arba mokytojai savanoriai (mokytojas – mokiniui), patys mokiniai mokomi įsivertinti, stebėti savo pažangą, numatomi sėkmės žingsniai, mokytojų dalykininkų konsultacijos ir kt. Savo mokyklų patirtimi taip pat dalinosi Visagino ir Šalčininkų r. mokyklų vadovai.