Diplomai „galios“ visose Baltijos šalyse
Sei­mas an­tra­die­nį ra­ti­fi­ka­vo Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos su­si­ta­ri­mą, kad šių ša­lių aukš­tų­jų mo­kyk­lų dip­lo­mai bū­tų pri­pa­žįs­ta­mi au­to­ma­tiš­kai. Už vien­bal­siai bal­sa­vo 86 par­la­men­ta­rai.

Sutartį dėl kvalifikacijų automatiško akademinio pripažinimo trys šalys pasirašė birželį. Automatinis pripažinimas reiškia, kad baigus studijas vienoje Baltijos šalyje ir norint toliau studijuoti kitoje aukštojo mokslo diplomas bus pripažįstamas automatiškai.

Iki šiol, pavyzdžiui, įgijus bakalauro laipsnį Estijoje ar Latvijoje ir norint studijuoti magistrantūrą Lietuvoje, reikia kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą, kad įgytas diplomas būtų pripažintas. Akademinio pripažinimo procedūra paprastai užtrunka apie mėnesį.

Europoje tar­pu­sa­vio pri­pa­ži­ni­mo dokumen­tus yra pa­si­ra­šiu­sios Be­ni­liuk­so ša­lys ir ke­le­tas Skan­di­na­vi­jos ša­lių.