Darželių pedagogų algų koeficientai turi būti padidinti mažiausiai 10 proc.
Vi­so­se sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo įstai­go­se iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tai nuo šių me­tų sau­sio bū­tų pa­di­din­ti ne ma­žiau kaip 10 proc., skel­bia Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja.

Dėl didesnių atlyginimų darželių auklėtojams ir priešmokyklinukų mokytojams į savivaldybes kreipėsi ministras Algirdas Monkevičius.

„Savivaldybių buhalterijoms nereikia daryti jokių specialių skaičiavimų, taikyti formulių – tik dešimtadaliu padidinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą darželių auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo mokytojams. Labai svarbu, kad vasarį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai gautų tokius atlyginimus, kokie ir buvo pažadėti Vyriausybei skiriant papildomas lėšas, kad neįsiveltų netikslumų“, – pranešime cituojamas ministras.

Jeigu pedagogams iškiltų klausimų, juos ministerija kviečia konsultuotis su jų atlyginimus skaičiuojančiomis savivaldybių ar įstaigų buhalterijomis.

Ministerija primena, kad nors ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimai mokami iš dviejų šaltinių – valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų – algų didinimą 10 proc. visiškai padengs valstybė.

Iš viso darželių auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų algoms didinti Vyriausybė 2019 metams skyrė 13,4 mln. eurų.