Chemikų ir maisto technologų kalvė švenčia solidų jubiliejų
Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) Che­mi­nės tech­no­lo­gi­jos fa­kul­te­tas jau 70 me­tų yra svar­biau­sia ša­lies ins­ti­tu­ci­ja, ren­gian­ti che­mi­jos ir mais­to tech­no­lo­gi­jos spe­cia­lis­tus. Ofi­cia­liai fa­kul­te­tas įkur­tas gruo­džio 9 die­ną, bet ju­bi­lie­jui pa­mi­nė­ti pa­si­rink­ta sau­sio 19 die­na, esan­ti tarp dvie­jų svar­bių ir reikš­min­gų is­to­ri­nių da­tų: sau­sio 13‑o­sios ir va­sa­rio 16‑o­sios.

Į iškilmėms parinktą erdvią ir šiuolaikišką auditoriją sunkiai tilpo susirinkusieji. Atvykusiems prieš pat renginį oficialiąją dalį teko išklausyti stačiomis. Didžioji dalis šventės dalyvių ‑ Cheminės technologijos fakulteto absolventai, šiandien vadovaujantys garsioms šalies įmonėms ar jose užimantys svarbius postus, buvę dėstytojai, fakulteto kūrėjai. Solidaus jubiliejaus proga kolegų pasveikinti atvyko KTU senato pirmininkas, Finansų katedros vedėjas Rytis Krušinskas, laikinai einanti mokslo ir inovacijų prorektoriaus pareigas Asta Pundzienė, laikinai einanti studijų prorektoriaus pareigas Kristina Ukvalbergienė, kitų fakultetų dekanai.

Senato pirmininkas pabrėžė, kad KTU Cheminės technologijos fakultetas universitete yra išskirtinis. „Jis toks vienintelis Lietuvoje ir pasižymi puikia mokslo bei studijų derme“, ‑ sakė R. Krušinskas.

Cheminės technologijos fakulteto dekanas Eugenijus Valatka iškilmėse neslėpė turįs teisę kalbėti tik apie pastarąjį dešimtmetį. „Viliuosi, kad fakultetas buvo, yra ir ateityje bus svarbus Lietuvos mokslo ir studijų židinys, gerai matomas ir tarptautinėje erdvėje. Mes tikrai turime kuo didžiuotis: fakulteto mokslininkų darbai ne kartą įvertinti įvairiomis tarptautinėmis ir nacionalinėmis premijomis bei apdovanojimais, čia sukurta nepaprastų dalykų, o absolventai padėjo pamatus dabartiniams maisto ir chemijos pramonės flagmanams. Prieš šventę perverčiau istorinius dokumentus ir galiu konstatuoti: nors keitėsi pavadinimai, logotipai, herbai, kertinė fakulteto ir universiteto užduotis – ugdyti atsakingą ir kuriantį žmogų – bei suvokimas, kad esame nuolatinio, nesibaigiančio proceso dalyviai – išliko“, ‑ sakė E. Valatka.

Turi savąjį „vasario 16‑osios aktą“

Fakulteto dekano teigimu, istoriniu požiūriu chemijos ir cheminės technologijos studijos Kaune pradėtos 1922 metais įsteigtame Lietuvos universitete, tačiau dabartiniu pavadinimu fakulteto oficiali įkūrimo data yra 1947 metų gruodžio 9 diena. Fakulteto bendruomenė pagrįstai didžiuojasi tarp kitų svarbių su fakulteto įkūrimu ir plėtra susijusių dokumentų turėdama savąjį „vasario 16‑osios aktą“ – ranka rašytą ministro įsakymą, kuriuo patvirtinta universiteto struktūra su trimis fakultetais, tarp jų – ir Cheminės technologijos su keturiomis specialybėmis.

Fakulteto istorija yra tiesiogiai susijusi su iškiliausiomis tarpukario mokslo asmenybėmis, kaip antai profesoriai: Jonas Šimkus (1873–1944, pirmasis Lietuvos universiteto rektorius, Organinės technologijos katedros vedėjas, Organinės technologijos studijų ir tyrinėjimo Lietuvoje pradininkas); Vincas Čepinskis (1871–1940, vienas iš Aukštųjų kursų ir Lietuvos universiteto steigėjų, Lietuvos universiteto rektorius, pirmųjų lietuviškų fizikos ir fizikinės chemijos vadovėlių autorius bei terminijos kūrėjas); Pranas Jodelė (1871–1955, pirmasis Lietuvos universiteto Technikos fakulteto dekanas, universiteto rektorius, mineralinių išteklių, cemento, statybinių medžiagų tyrinėjimo Lietuvoje pradininkas); F. Butkevičius (1887–1934, vienas iš lietuviškosios analizinės chemijos terminologijos kūrėjų); Antanas Purėnas (1881–1962, organinės chemijos studijų ir mokslo pradininkas Lietuvoje, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, organinių junginių nomenklatūros kūrėjas) ir Jonas Janickis (1906–1998, sukūrė Kauno chemikų mokslo mokyklą, parengė 47 chemijos mokslų daktarus).

Per septynis dešimtmečius KTU Cheminės technologijos fakultetą baigė daugiau kaip 15 tūkst. absolventų. Pasak E. Valatkos, fakulteto absolventai visuomet buvo aktyvūs visuomenės, verslo, pramonės, mokslo kūrėjai, aktyviai dalyvavo visuomeninėje ir politinėje veikloje. Tai dr. Bronislovas Lubys, Algirdas Vaclovas Patackas, Birutė Vėsaitė, Rimantas Sinkevičius, Juozas Bernatonis ir kt., o štai prof. Arvydas Šliogeris svariai prisidėjo prie filosofijos mokslo vystymo.

Pastarasis dešimtmetis buvo labai intensyvus laikotarpis fakulteto gyvenime. „Įvyko daugybė pokyčių: esmingai atnaujinama mokslo ir studijų aplinka įkuriant mokslo, studijų ir verslo slėnius „Santaka“ bei „Nemunas“, įgyvendinama Maisto instituto integracija į fakultetą, intensyviai vykdomi tarptautiniai ir nacionaliniai mokslo projektai, teikiamos paslaugos pramonės įmonėms, kuriamos naujos ir tobulinamos esamos studijų programos. Fakultetas yra absoliutus mokslo lyderis universitete. Kasmet į bakalauro studijas fakultetas pritraukia daugiau kaip 200 pirmakursių, jie studijuoja pagal tokias studijų programas: „Maisto mokslas ir technologija“, „Cheminė technologija ir inžinerija“, „Pramoninė biotechnologija“, „Taikomoji chemija“ ir „Tvarioji inžinerija ir ekotechnologijos“, ‑ vardijo fakulteto dekanas.

Absolventai – garsūs žmonės

1950‑ųjų fakulteto absolventas ir ilgametis darbuotojas profesorius Romualdas Baltrušis buvo sutiktas audringais atsistojusių jo pagerbti visų šventės dalyvių plojimais. „Chemijos mokslo Lietuvoje pradžia sukurta KTU pirmųjų rūmų rūsyje. Dabar šis mokslas išvystytas, ir man ypač džiugu, kad jis labai išaugo organinės sintezės srityje“, ‑ pažymėjo profesorius.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas, Chemijos pramonės įmonių asociacijos vadovas, AB „Achema“ generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas taip pat yra KTU Cheminės technologijos fakulteto absolventas. Jis prisipažino, jog 1996 metais, būdamas KTU pirmakursiu, nesitikėjęs, kad po 22 metų turės garbės stovėti prieš mokslo žmones, garsius profesorius, visą bendruomenę, čia sugrįžti ne tik kaip absolventas, bet ir kaip didžiausios azotinių trąšų gamyklos vadovas.

„Būdamas pirmakursiu taip pat sėdėjau šioje auditorijoje. Tiesa, ji atrodė kiek kitaip: stalai buvo aprašinėti ne tik formulėmis, bet ir meilės istorijomis, ir jei paskaita pasitaikydavo nuobodi, buvo galima tas istorijas paskaityti. Naudodamasis proga noriu padėkoti visų absolventų, dirbusių ir dirbančių „Achemoje“, vardu. Jų tikrai yra labai daug ir jie eina atsakingas pareigas. Tikiuosi, kad ir ateityje bus baigusiųjų šį fakultetą, kurie norės dirbti „Achemoje“. Kaip chemijos pramonės įmonių asociacijos vadovas linkiu studijų programas labiau pririšti prie įmonių aktualijų“, ‑ kalbėjo R. Miliauskas.