Brandos egzaminus nori laikyti beveik 1 tūkst. kandidatų mažiau nei pernai
Šie­met lai­ky­ti bran­dos eg­za­mi­nus už­si­re­gis­tra­vo dau­giau kaip 31 tūkst. 600 kan­di­da­tų, per­nai kan­di­da­tų bu­vo per 32,5 tūkst., in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis eg­za­mi­nų cen­tras.

Populiariausias tradiciškai yra lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas, kurį galima laikyti valstybinį arba mokyklinį (valstybinį pasirinko 18 613, mokyklinį – 12 030 kandidatų).

Anglų kalbos valstybinį egzaminą rinkosi 20 669 kandidatai, matematikos – 18 233 kandidatai, istorijos – 10 110 kandidatų.

Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias, kaip ir ankstesniaisiais metais, yra technologijų brandos egzaminas (7 192 kandidatai).

Vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,46 egzamino.

Šiais metais brandos egzaminų sesijose dalyvaus 586 buvę mokiniai ir 1273 eksternu mokęsi kandidatai.

Pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės balandžio mėnesį užsienio kalbos egzaminų kalbėjimo dalimi. Pagrindinės sesijos paskutinis valstybinis brandos egzaminas – chemijos – vyks birželio 22 dieną. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 25-liepos 9 dienomis.