Baltijos šalys tariasi viena kitos aukštųjų mokyklų diplomus pripažinti automatiškai
Bal­ti­jos ša­lių aukš­tų­jų mo­kyk­lų dip­lo­mai at­ei­ty­je ga­lės bū­ti pri­pa­žįs­ta­mi au­to­ma­tiš­kai – ne­da­rant at­ski­ro įver­ti­ni­mo.

Lietuva, Latvija ir Estija baigia derinti vyriausybių susitarimą dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, automatinio akademinio pripažinimo.

„Veikiant pagal sutartis būtų automatiškai pripažįstami diplomai Lietuvoje“, – BNS sakė Seimo Švietimo ir mokslo komiteto vadovas „valstietis“ Eugenijus Jovaiša.

Kaip BNS informavo Švietimo ir mokslo ministerijoje, Lietuva norėtų, kad sutartis būtų pasirašyta birželį.

Anot Seimo komiteto vadovo, įsigaliojus sutarčiai Lietuvos, Latvijos ar Estijos aukštąsias mokyklas baigę žmonės kitoje valstybėje stoti į aukštesnę studijų pakopą, darbintis galėtų be papildomo diplomo aprobavimo.

E. Jovaiša atitinkamai teikia automatinį diplomo pripažinimą įtvirtinančią Mokslo ir studijų įstatymo pataisą.

„Norima įstatyminę bazę sutvarkyti, iki kada bus pasirašyta trišalė sutartis“, – sakė Seimo komiteto vadovas.

Šiuo metu įstatymas numato, kad užsienio diplomų akademinį pripažinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras, Lietuvos mokslo taryba bei švietimo ir mokslo ministro įgaliotosios aukštosios mokyklos.

Įstatymą E. Jovaiša siūlo papildyti nuostata, kad tarptautinių sutarčių nustatytais atvejais galimas automatinis akademinis pripažinimas.

Pataisos aiškinamajame rašte pažymima, kad parengtas ir baigiamas derinti Baltijos šalių susitarimas dėl automatinio akademinių kvalifikacijų pripažinimo, o ateityje susitarimų galėtų būti sudaroma ir su kitomis šalimis.