Apie patyčias pranešti anonimiškai
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja (ŠMSM) kar­tu su prog­ra­mos „Kurk Lie­tu­vai“ da­ly­vė­mis bei 6 sa­vi­val­dy­bių pe­da­go­gi­nių psi­cho­lo­gi­nių tar­ny­bų spe­cia­lis­tais še­šio­se mo­kyk­lo­se pra­dė­jo pro­jek­tą „Pa­ty­čių dė­žu­tė“ – grei­to pra­ne­ši­mo ir rea­ga­vi­mo į pa­ty­čias mo­kyk­lo­je įran­kio su­kū­ri­mas“. Mo­kyk­lų in­ter­ne­to pus­la­piuo­se įdieg­ta spe­cia­li plat­for­ma, lei­džian­ti pra­neš­ti apie mo­kyk­lo­je pa­ste­bė­tas ar pa­tir­tas pa­ty­čias.

Tai supaprastins pranešimo apie patyčias būdą, užtikrins anonimiškumą ir greitą problemos sprendimą. Pagalbą nukentėjusiesiems nuo patyčių suteiks atsakingi savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų specialistai, rašoma ŠMSM pranešime spaudai.

Bandomajame projekte dalyvauja Panevėžio Vyturio progimnazija, Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokykla, Šiaulių rajono Aukštelkės mokykla, Šiaulių miesto „Rasos“ progimnazija, Kaišiadorių rajono Žiežmarių gimnazija, Vilniaus Petro Vileišio progimnazija.

Projektu siekiama sukurti atviresnę, bendruomeniškesnę mokyklą. Sėkmingai įgyvendinus bandomąjį projektą ir išsiaiškinus šio elektroninio įrankio poreikį Lietuvos mokykloms, bus teikiamos rekomendacijos dėl projekto tęstinumo kitose švietimo įstaigose.

Projektą inicijavo „Kurk Lietuvai“ programos dalyvės. „Kurk Lietuvai“ – tai profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio praktikos pritaikymo programa, kuri profesionalams suteikia galimybę savo žiniomis ir idėjomis prisidėti prie modernios Lietuvos ateities kūrimo.