Apdovanoti geriausi šalies bibliotekininkai
18-osios Na­cio­na­li­nės Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tės „Kar­tu mes ku­ria­me at­ei­tį“ ati­da­ry­mo me­tu kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son ap­do­va­no­jo ge­riau­sius 2017 me­tų bib­lio­te­ki­nin­kus ir įtei­kė jiems pre­mi­jas už reikš­min­giau­sius dar­bus bib­lio­te­kų veik­lo­je bei iš­skir­ti­nius pro­fe­si­nius lai­mė­ji­mus per pra­ėju­sius me­tus.

„Bibliotekos šiandien yra tapusios bendravimui ir bendradarbiavimui, pokyčiams bei inovacijoms atviromis kultūros įstaigomis, be kurių neįsivaizduojame visaverčio mūsų visuomenės ir ypatingai regionų bendruomenių gyvenimo. Kiekvieno bibliotekininko vidinė motyvacija siekti pažangos, profesionalumas, kūrybingumas ir pasišventimas savo misijai yra pagrindinis faktorius tam, kad mūsų bibliotekos ir toliau klestėtų“, – atidarymo metu kalbėjo kultūros ministrė.

Geriausio 2017 m. bibliotekininko vardas suteiktas dr. Žibutei Petrauskienei, Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės informacijos duomenų skyriaus vadovei, už mokslinės komunikacijos priemonių plėtrą, mokslometrinių metodų taikymą mokslinės produkcijos vertinimui, atvirosios prieigos prie mokslo produkcijos judėjimo idėjų populiarinimą bei įgyvendinimą, mokslinių tyrimų duomenų valdymo veiklų viešinimą.

Geriausio bibliotekos vadovo vardas suteiktas dr. Linai Šarlauskienei, Kauno kolegijos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovei, už kandidatės indėlį kuriant informacinę Lietuvos visuomenę, bibliotekinių paslaugų tobulinimą, jų integravimą į mokslo bei studijų procesą ir aktyvų dalyvavimą bibliotekinės bendruomenės gyvenime.

Geriausio jaunojo bibliotekininko vardas suteiktas Ingai Mitunevičiūtei, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento Tyrimų ir sklaidos skyriaus vadovei, už vaikų literatūros sklaidą bibliotekinei bei pedagoginei bendruomenei, nuopelnus skatinant vaikų skaitymą ir tarptautinės partnerystės su pažangiomis užsienio šalių bibliotekomis plėtojimą.

2018 metais buvo gauta 11 paraiškų geriausių 2017 metų bibliotekininkų vardams suteikti: 5 paraiškos geriausio bibliotekininko vardui, 2 – geriausio bibliotekos vadovo vardui ir 4 – geriausio jaunojo bibliotekininko vardui.

Balandžio 23–29 dienomis visose šalies bibliotekose vyks įvairūs Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginiai, kurių programą rasite: čia