Andrius Kubilius: „pasiligoję“ universitetai gelbėjami apjungiant
Kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius ma­no, jog tri­jų uni­ver­si­te­tų su­jun­gi­mas į pla­čios ap­rėp­ties Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tą yra ne­rei­ka­lin­gas ir taip, kaip tei­gia par­la­men­ta­ras, „pa­si­li­go­ju­sius“ (o kai ku­riuos jau ir „be­mirš­tan­čius“) uni­ver­si­te­tus no­ri­ma gel­bė­ti, dirb­ti­nai ap­jun­giant.

Parlamentaras siūlo nepritarti, kad Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas ir Aleksandro Stulginskio universitetas būtų reorganizuojami sujungimo būdu į plačios aprėpties Vytauto Didžiojo universitetą, vykdantį mokslinius tyrimus ir studijas humanitarinių, socialinių, fizinių, menų, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse.

„Seime siūloma skubiai patvirtinti Vytauto Didžiojo, Aleksandro Stulginskio ir Edukologijos universitetų sujungimą. Tai daroma be jokios ekspertizės ir jokios pasekmių analizės. Visiškai neaišku, kodėl žemės ūkio technologinį Stulginskio universitetą reikia jungti su humanitariniu Vytauto Didžiojo universitetu, o ne su technologiniu Kauno technologijų universitetu. Susidaro vaizdas, kad tris „pasiligojusius“ (o kai kuriuos jau ir „bemirštančius“) universitetus norima gelbėti, dirbtinai apjungiant. Taip bus tik švaistomi resursai ir prarandamas laikas bei aiški perspektyva. Taip yra kompromituojama visa reforma, o iš Kauno atimama ar bent sumenkinama galimybė turėti stiprų, pasaulinio lygio technologinį universitetą“, – pranešime spaudai pažymėjo A. Kubilius.

Tokį pasiūlymą parlamentaras argumentuoja pirmiausia atsižvelgdamas į tai, kad studentų skaičius šiose aukštosiose mokyklose kasmet pastebimai mažėja. 2017 metais Vytauto Didžiojo universiteto pasirašytų bakalauro studijų sutarčių skaičius, lyginant su 2016 m. sumažėjo 19,5 proc. (lyginant su 2015 m. – 29 proc.), Aleksandro Stulginskio universiteto pasirašytų bakalauro studijų sutarčių skaičius 2017 m. sumažėjo 52 proc. (lyginant su 2015 m. – 62 proc.), o Lietuvos edukologijos universiteto pasirašytų bakalauro studijų sutarčių skaičius 2017 m. sumažėjo 50,7 proc. (lyginant su 2015 m. – 57 proc.)

Studijų kokybės vertinimo centras 2017 m. gruodžio 17 d. įvertinęs Lietuvos edukologijos universiteto veiklą paskelbė antrąją neigiamą išvadą (pirmoji paskelbta 2012 m.), o pagal Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymą tai reiškia, kad Lietuvos edukologijos universitetas gali netekti akreditacijos ir leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą. Todėl Seimo narys siūlo Lietuvos edukologijos universiteto Tarybai ir Vyriausybei apsvarstyti ir pateikti Seimui sprendimo dėl Lietuvos edukologijos universiteto likvidavimo projektą. Taip pat pasiūlyti Vyriausybei pasirengti paskirti likvidatorių, patvirtinti likvidavimo projektą, kuriame taip pat būtų nustatyta, kaip toliau bus naudojamas šiuo metu Lietuvos edukologijos universiteto valdomas turtas.

A. Kubilius atkreipia dėmesį, kad Vyriausybė savo 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ nustatė, kad Kauno mieste yra būtina „stiprinti Kauno technologijos universitetą, jame sutelkiant technologijos ir fizinių mokslo sričių potencialą“, o Aleksandro Stulginskio universitetas vykdo daug su technologijomis susijusių studijų ir mokslinės veiklos“.