Aiškinamasi, kaip padidinti psichologams, socialiniams pedagogams atlyginimus
Šian­dien vy­ku­sia­me švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos di­rek­to­rės Ro­mos Ža­kai­tie­nės su­si­ti­ki­me aps­vars­ty­tos al­ter­na­ty­vos, kaip di­din­ti švie­ti­mo pa­gal­bai ski­ria­mą fi­nan­sa­vi­mą. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą ke­ti­na­ma pri­im­ti ki­tą sa­vai­tę.

„Iki kitos savaitės pradžios atliksime namų darbus, pirmadienį dar planuojamas specialistų sutikimas, iki savaitės vidurio norime priimti tikslius sprendimus, kurie garantuotų savivaldybių poreikius atitinkantį finansavimą, būtiną užtikrinti kokybišką ir visai švietimo bendruomenei prieinamą švietimo pagalbą“, – po susitikimo sakė ministrė Jurgita Petrauskienė.

Savivaldybėms šis klausimas aktualus daugybę metų, susitikime abi pusės kalbėjo, kad jau daugiau nei dešimtmetį švietimo pagalbai skiriamas finansavimas nėra užtektinas, trūksta lėšų švietimo pagalbos specialistų (psichologų, soc. pedagogų, specialiųjų pedagogų ir kt.) veiklai ir šią situaciją būtina pradėti spręsti.

Nors įstatymas nustato, kad tai yra savivaldybių savarankiškoji funkcija, savivaldybės pačios nepajėgios jos įgyvendinti ir finansuoti savo biudžeto lėšomis.

Kitą savaitę taip pat bus apibendrinti Etatinio koordinavimo grupės siūlymai dėl modelio koregavimo.