Abiturientai laikė privalomą lietuvių kalbos egzaminą
Šeš­ta­die­nį dau­giau kaip 30,5 tūkst. abi­tu­rien­tų lai­kė pri­va­lo­mą lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bran­dos eg­za­mi­ną. Di­džio­ji da­lis kan­di­da­tų rin­ko­si lai­ky­ti vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną, li­kę – mo­kyk­li­nį.

Visiems kandidatams buvo pateiktos keturios užduotys – dvi samprotavimo ir dvi literatūrinio rašinio, – iš kurių vieną jie ir rinkosi atlikti, pranešė Nacionalinis egzaminų centras (NEC).

Valstybinio brandos egzamino kandidatų darbus vertins 370 vertintojų. Planuojama, kad darbų vertinimas prasidės birželio 11 dieną, o kandidatų rezultatai bus skelbiami liepos 3–4 dienomis. Mokyklinio brandos egzamino rezultatai bus paskelbti per 13 darbo dienų.

Šiais metais per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą mokiniai galėjo 20 minučių naudotis suskaitmenintais privalomų programos autorių kūriniais kompiuteryje, atjungtame nuo interneto tinklo.

Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija truks iki birželio 22 dienos. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 25-liepos 9 dienomis.