Abiturientai kviečiami chemijos egzaminui pasiruošti laboratorijose
Bir­že­lio 5–18 d. moks­lei­viai che­mi­jos bran­dos eg­za­mi­no pra­kti­nei da­liai kvie­čia­mi pa­si­ruoš­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­to Che­mi­jos ir geo­moks­lų fa­kul­te­to (VU CHGF) la­bo­ra­to­ri­jo­se. Tam skir­to­se pa­mo­ko­se dvy­lik­to­kai (gim­na­zi­jų IV kla­sių moks­lei­viai) bus su­pa­žin­di­na­mi su pa­grin­di­nė­mis che­mi­jos sri­ti­mis – ana­li­ze ir sin­te­ze. Moks­lei­viai ga­lės at­lik­ti pra­kti­nius ban­dy­mus, nau­do­da­mi mo­der­niau­sias tech­no­lo­gi­jas ir ino­va­ty­viau­sius ty­ri­mų me­to­dus.

Dėl finansų trūkumo kokybiškus laboratorinius darbus galima atlikti vos keliose Lietuvos mokyklose. Kitose su chemijos mokslu moksleiviai supažindinami tik teoriškai. Be to, norint atlikti praktinius darbus reikia ir reagentų.

VU CHGF prodekanas dr. Ramūnas Skaudžius sako, kad mokiniams darbas instituto laboratorijose leis ne tik pasiruošti praktinei egzamino daliai, bet ir susipažinti su universiteto bendruomene.

„Chemijos institutas yra atviras. Džiaugiamės galėdami dalytis patirtimi, taip pat pagelbėti mokytojams atliekant praktines veiklas, kurios mokykloje sunkiai įgyvendinamos dėl techninio personalo ar įrangos stokos“, – sako dr. R. Skaudžius.

VU Chemijos instituto vyresnysis specialistas Vytautas Kavaliauskas sako, kad chemija – praktinis mokslas. Jį perprasti galima tik atliekant laboratorinius darbus. Pamokose bus atliekami laboratoriniai darbai, kurie yra parengti pagal Nacionalinio egzaminų centro patvirtintą ir interneto svetainėje paskelbtą chemijos brandos egzamino programą. Laboratoriniai darbai parengti taip, kad moksleiviai galėtų susipažinti su analizės ir sintezės metodais, o darbo procesas būtų įdomus. Laboratoriniai darbai bus atliekami inovatyviausiais metodais.

Užsiėmimai vyks:

Birželio 5 d. 13.30 val. Neorganinės chemijos laboratorija (214 kab.). Pirmoje – analizės dalyje mokiniai, naudodamiesi iPad, atliks tiriamąjį darbą, kurio metu turės išspręsti teorinių žinių reikalaujantį galvosūkį. Gautas atsakymas padės antroje – sintezės dalyje: mokiniai pamatys, kaip sumaišius kelis reagentus susidaro naujomis savybėmis pasižyminčios medžiagos.

Birželio 15 d. 11 val. Neorganinės chemijos laboratorijoje (214 kab.) vyks tirpalų ruošimas ir filtravimas (praktinis darbas).

Birželio 18 d. 11 val. Analizinės ir aplinkos chemijos mokomojoje laboratorijoje vyks vandens kietumo nustatymas titruojant (praktinis darbas).

Moksleiviai kviečiami registruotis jau dabar, užpildant šias formas: birželio 5 d. čia, birželio 15 d. čia ir birželio 18 d. čia.