3 patarimai, kaip parašyti geriausią motyvacinį laišką į universitetą
Kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti mo­ty­va­ci­nis laiš­kas, kad ge­riau­si pa­sau­lio uni­ver­si­te­tai no­rė­tų pa­kvies­ti jus stu­di­juo­ti? Pa­sak Bri­tų ta­ry­bos ser­ti­fi­kuo­tos spe­cia­lis­tės Eg­lės Ke­sy­lie­nės, kaip ir pir­ma­me pa­si­ma­ty­me – svar­biau­sia at­skleis­ti ge­rą­sias sa­vo sa­vy­bes, o blo­gą­sias iš­gy­ven­din­ti iki bū­si­mų pa­si­ma­ty­mų, tei­gia­ma pra­ne­ši­me spau­dai. 

„Motyvacinis laiškas universitetui – tarsi 3 sekundžių reklaminis klipas: ribotu simbolių kiekiu reikia parodyti savo susidomėjimą, pasiryžimą ir galimybes. Tai 4 tūkst. spaudos ženklų jauno žmogaus gyvenimo istorija, kuria jis turi įtikinti universitetą savo kandidatūros tinkamumu, nes tik 50 proc. motyvaciniame laiške yra apie norimą studijuoti specialybę, o 50 proc. – apie studento asmenybę“, – sako „American English School“ (AMES) mokyklos vadovė E. Kesylienė.

Pasak jos, geram motyvaciniam laiškui svarbiausi 3 dalykai:

1. Kodėl čia – 75 proc. Kodėl aš – 25 proc.

„Labai svarbu tinkamai argumentuoti, kodėl pasirinkote būtent šį universitetą ir kodėl būtent šią studijų kryptį. Galbūt jūsų asmeninės savybės, galbūt praktinė patirtis, popamokinė veikla ar net pirmas darbas parodė, kad turite studijuoti būtent šią specialybę, o ją sėkmingiausiai ruošia šis universitetas. Viskas turi būti argumentuota ir aišku, tačiau motyvacinio laiško akcentai turėtų būti sudėlioti ant pasirinkto universiteto tinkamumo, ne jūsų asmenybės“, – patirtimi dalijasi E. Kesylienė.

2. Išvardinti ir talentus, ir pažymius

Pasak studijų užsienyje ekspertės, kiekvienas mokykloje lankytas užklasinės veiklos būrelis – svarbus, tad juos būtina išvardinti. Dažnai, ruošiantis stoti į užsienio universitetus, galvojama tik apie atestato pažymių vidurkį, tačiau ne mažesnis dėmesys turėtų būti skirtas kitiems gebėjimams – muzikai, dailei, sportui ir lyderystei. Mat dažnai už tai suteikiama papildomų stojimo balų.

Šie gebėjimai turi būti ugdomi nuosekliai, tad domėtis ir pradėti rūpintis planuojamomis studijomis bei universiteto reikalavimais stojančiam reikėtų pradėti jau pirmose gimnazijos klasėse, o vasaros metu planuoti ir daugiau veiklų, kurios padės pasirenkant specialybę.

3. Aiški, taisyklinga, struktūrizuota kalba

„Motyvacinio laiško kalba turi būti be gramatinių klaidų, pagal tos šalies, į kurios universitetą norima patekti, kalbos taisykles. Reikia vengti juokelių, politinių įžvalgų ir užsienio universiteto lyginimo su Lietuvos universitetu. Jūs stojate į užsienio universitetą ne todėl, kad Lietuvoje studijuoti blogai, o todėl, kad kitoje šalyje pasimokęs galėsite įgyti daugiau kompetencijų ir būti naudingesnis šaliai, kurioje ateityje dirbsite“, – sako AMES vadovė E. Kesylienė.