„Mokslo sriuba“: ko mokosi šiuolaikiniai vaikai?
Ket­vir­to­ji pra­mo­nės re­vo­liu­ci­ja at­ei­na į Lie­tu­vą. Ro­bo­tai, skait­me­ni­nės sis­te­mos ir ki­tos pa­žan­gios tech­no­lo­gi­jos spar­čiai kei­čia pra­mo­ni­nius pro­ce­sus ir skver­bia­si į ki­tas mū­sų gy­ve­ni­mo sri­tis. Ko­kią įta­ką tai tu­ri švie­ti­mui? Ko mo­ko­si ar­ba tu­rė­tų mo­ky­tis šiuo­lai­ki­niai vai­kai, kad pri­si­tai­ky­tų prie šių po­ky­čių?

„Gyvename dvidešimt pirmame amžiuje, ir neįsivaizduoju, kaip jaunas žmogus galėtų išeiti į gyvenimą be STEAM kompetencijų,“ – sako Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Renata Burbaitė.

Pažintis su robotais humanoidais, mokymasis patiems konstruoti ir programuoti robotus, varžymasis su kitais robotų kūrėjais – tai tik keli būdai ugdyti kompetencijas, kurios bus nepakeičiamos ateityje.