Psichologai: religingi žmonės gyvena ilgiau ... 4 metais
Psi­cho­lo­gai iš Oha­jo uni­ver­si­te­to iš­ty­rė dau­giau nei tūks­tan­čio ame­ri­kie­čių ne­kro­lo­gus ir pa­ste­bė­jo, kad pri­sky­rę sa­ve vie­nai ar ki­tai re­li­gi­jai žmo­nės gy­ve­no vi­du­ti­niš­kai ke­tu­riais me­tais il­giau nei ki­ti. Ty­ri­mas pa­skelb­tas žur­na­le „So­cial Psy­cho­lo­gi­cal and Per­so­na­li­ty Scien­ce“.

Tarp galimų to prielaidų mokslininkai mini socialinį tikinčiųjų įsitraukimą, savanoriavimą, atsisakymą piktnaudžiauti alkoholiu ir narkotikais bei maldos poveikį, įveikiant stresą.

Pirma amerikiečiai ištyrė 505 De Moino (Ajovos valstija) miesto gyventojų atvejus, skelbtus vietos laikraštyje Des Moines Register. Norėdami patikrinti gautus rezultatus, jie apžvelgė dar 1096 nekrologus spausdintus 42 skirtinguose Amerikos miestų laikraščiuose. Atsižvelgiant į žmonių šeimyninės padėties ir lyties faktorių poveikį (kurie dar labiau ilgina gyvenimą) pastebėta, kad religingi žmonės gyveno vidutiniškai beveik keturiais (3,82) metais ilgiau.

Tyrėjai pripažįsta, jog rezultatai tik preliminarūs, o svaresnėms išvadoms būtini didesnės apimties tyrimai, atsižvelgiant į platesnį faktorių skaičių, galinčių daryti teigiamą poveikį sveikatai.

psichika.eu