Po sunkios ligos mirė Lietuvos nusipelnęs gydytojas Romanas Kęstutis Drąsutis
Po su­nkios li­gos mi­rė Lie­tu­vos nu­si­pel­nęs gy­dy­to­jas chi­rur­gas, il­ga­me­tis Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nės Rau­do­no­jo Kry­žiaus li­go­ni­nės chi­rur­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas Ro­ma­nas Kęs­tu­tis Drą­su­tis.

Romanas Kęstutis Drąsutis gimė Ukmergėje, 1939 m. vasario 16 d., prieškario Lietuvos agronomų šeimoje. Atvirą aukštaitišką būdą ir nepaprastą darbštumą būsimasis chirurgas paveldėjo iš tėvų.

Studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Baigęs, keletą metų dirbo Švenčionių ligoninėje chirurgu, o nuo 1965 metų – dirbo Vilniaus Raudonojo Kryžiaus ligoninėje chirurgijos skyriaus vedėju iki pat šios ligoninės uždarymo. Visą savo gyvenimą paskyrė ligoniams, sugrąžinęs daugeliui gyvenimo džiaugsmą ir sveikatą.

Romanas Kęstutis Drąsutis išugdė ir išmokė didelį būrį mokinių, kurie šiandien sėkmingai dirba Lietuvos ligoninėse, tapo profesoriais ar mokslų daktarais. „Aukščiausio lygio, plataus profilio chirurgijos virtuozas“ – taip apie jį atsiliepia jo mokiniai.

Velionis bus pašarvotas Vilniaus laidojimo rūmuose (Olandų g. 22, Vilniuje) sausio 4 d., laidotuvės – sausio 5 d. Antakalnio kapinėse.