Per didžiuosius šalčius – daugiau atidumo vienišiems kaimynams
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja at­krei­pia dė­me­sį, kad di­de­lių šal­čių me­tu ar­ti­mie­ji, kai­my­nai, bend­ruo­me­nės na­riai, se­niū­nai tu­rė­tų bū­ti ati­des­ni vie­ni­šiems pa­gy­ve­nu­siems, li­go­tiems žmo­nėms, ypač gy­ve­nan­tiems at­okiai, ku­rie ga­li ne­įver­tin­ti spei­go stip­ru­mo. 

Pritrūkus pasiruošto kuro, o dėl sniego ir slidumo vengiant išeiti į lauką ar kitų priežasčių jie gali nesišildyti savo gyvenamojo būsto ir nukentėti dėl šalčio.

Kviečiame būti bendruomeniškais, aplankyti kaimynus, kurie retai išeina į kiemą žiemą, ypač susirūpinti, jei iš kietu kuru kūrenamo būsto kamino per speigus nerūksta dūmai, o išvykusius iš gimtųjų vietų ar apskritai iš Lietuvos žmonės, kurių pagyvenę tėvai gyvena vieni, raginame būtinai paskambinti jiems, pasiteirauti, ar nereikia pagalbos, paprašyti pažįstamų juos aplankyti.

Dėl paramos kuru reiktų kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių, seniūną, o dėl socialinės pagalbos sunkiai besitvarkantiems žmonėms – į seniūnijos socialinius darbuotojus arba Socialinių paslaugų centrą, taip pat į tos vietovės nevyriausybines organizacijas, kurios padeda senyviems gyventojams.