Pacientų organizacijos: bus leidžiami bandymai su sergančiaisiais kraujo vėžiu
Pa­sku­ti­nę pra­ėju­sių me­tų dar­bo die­ną svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trą pa­va­da­vęs LR že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas pa­si­ra­šė įsa­ky­mus, lei­džian­čius Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to li­go­ni­nė­je Kau­no kli­ni­ko­se pra­dė­ti ka­mie­ni­nių krau­jo­da­ros ląs­te­lių transp­lan­ta­ci­jas be jo­kių sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čių rei­ka­la­vi­mų ne tik su­au­gu­siems, bet ir vai­kams.  

Ministro įsakymu buvo atsisakyta iki šiol galiojusių kokybę bei pacientų saugumą užtikrinančių reikalavimų: kad 100 dienų mirtingumas po transplantacijos būtų ne didesnis nei 1 proc., neliko gydytojų ir slaugytojų 2 metų darbo stažo susijusio su transplantacijomis bei nepertraukiamo specialistų skaičiaus užtikrinimo visą parą.

Kraujo ligomis sergančiųjų interesus atstovaujanti asociacija „Kraujas“ ir vaikų vėžio asociacija „Paguoda“ nerimauja dėl šio sprendimo pasekmių bei išreiškia susirūpinimą dėl galimų grėsmių kraujo vėžiu sergantiems pacientams.

„Manome, kad žemės ūkio ministro Broniaus Markausko pasirašytas įsakymas yra žalingas kraujo vėžiu sergantiems pacientams, nes be jokios būtinybės paverčia juos Kauno klinikų nepatyrusių medikų bandymų objektais. Kaip rodo statistiniai duomenys, Kauno klinikose 100 dienų mirtingumas po kaulų čiulpų transplantacijos yra 5,9 proc., tuo tarpu Santaros klinikose jis nesiekia ir 1 proc., (t. y. 0,7 proc.). Kalbame apie žmonių gyvybes – iš 100 pacientų, kuriems atlikta kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija, Kaune vidutiniškai miršta beveik 6 asmenys, Vilniuje – mažiau kaip 1. Deja, net žmonių gyvybės argumentai sveikatos politikos formuotojams neatrodo įtikinami“, – susirūpinimą išreiškė asociacijos „Kraujas“ pirmininkė Ieva Drėgvienė.

Pacientus atstovaujančios organizacijos „Kraujas“ ir „Paguoda“ dar 2017 m. lapkričio mėn. kreipėsi į LR vyriausybę, LR sveikatos apsaugos ministeriją su prašymais patikrinti, ar Kauno klinikoms išduota licencija atitinka visus reikalavimus, tačiau nepateikus argumentuotos nuomonės ir siekiant dangstyti neteisėtus veiksmus, buvo pakeisti teisės aktai, kurie pritaikyti išimtinai Kauno klinikoms.

„Tokie sprendimai diskredituoja Sveikatos apsaugos ministerijos ir visos valstybės tarnybos vardą, nes jie priimti vienašališkai už uždarų durų – nei specialistai, nei pacientų atstovai, nėra pritarę šiems pakeitimams“, – kalbėjo asociacijos „Paguoda“ vadovė Daiva Žaromskienė.

Pacientų organizacijų „Kraujas“ ir Paguoda“ nuomone, tokie sprendimai:

Yra neetiški – pirmoje vietoje turėtų būti vadovaujamasi principu „nepakenkti“. Šiuo atveju pacientų išgyvenamumo rezultatai tik įrodo, kad pacientams jau yra pakenkta ir siekiama toliau tai daryti. Tiesa ta, kad kiekvienos medicinos inovacijos įdiegimas yra itin sudėtingas, o pradžia visada būna komplikuota ir kartais žalinga pacientams. Šioje situacijoje apie inovacijas kalbėti netenka, nes Kauno klinikos jokių naujų technologijų Lietuvos mastu nediegs – tiesiog ketina atlikti tas pačias procedūras, kurios atliekamos sėkmingai Vilniuje daugiau nei 18 metų.

Yra žingsnis atgal, kuris susilpnins Lietuvos mediciną, nes Europos Sąjungos valstybės juda sudėtingų specialybių telkimo (referencijos centrų) kūrimo, bet ne skaldymo linkme.

Šis sprendimas rodo, kad sveikatos apsaugos ministras ir žemės ūkio ministras neturi sveikatos apsaugos investicijų vizijos, nes investicines lėšas kreipia ne menkai išplėtotoms LR sveikatos priežiūros sritims, bet perteklinių pajėgumų bei centrų steigimui.

Pacientus atstovaujančios organizacijos „Kraujas“ ir „Paguoda“ mano, kad skuboti teisės aktų pakeitimai neatitinka kraujo vėžiu sergančių pacientų interesų, o taip pat sukels nevienareikšmių neigiamų pasekmių visai Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai ir ragina sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą juos nedelsiant atšaukti.

Sprendimo atšaukti neketina

Tuo metu Sveikatos apsaugos ministerija antradienio vakarą išplatino pareiškimą, kuriame tvirtinama, kad tokiu sprendimu tokių operacijų bus suteikiama daugiau, o pacientai turės daugiau galimybių rinktis.

„Šių pakeitimų reikėjo jau seniai ir tai pavasarį buvo patvirtinta Vyriausiojo administracinio teismo sprendimu. Lietuvoje, turint dvi universitetines ligonines, yra naudinga turėti ir du transplantacijos centrus, t. y. pasinaudoti galimybe parengti daugiau transplantacijos specialistų, suteikti daugiau šių paslaugų pacientams, didinti jos prieinamumą“, – sako sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Šios naujovės atitinka keliamus tarptautinius reikalavimus ir yra pagrįstos naujausiais medicinos mokslo duomenimis. Taip atsisakyta perteklinių reikalavimų, tokių kaip pavyzdžiui iki šiol kelti reikalavimai gydytojams ir slaugytojams, kad jie turėtų ne mažesnį nei 2 m. stažą teikiant tokias paslaugas, nuo šiol gydytojams užteks turėti ne mažesnį nei 1 m. stažą, o slaugytojai – turi turėti patirtį slaugant pacientus, kuriems atlikta kamieninių ląstelių transplantacija.

Nuo šiol sprendimus dėl šių paslaugų priims gydytojų konsiliumas, kaip ir visais kitais gydymo atvejais. Tuo tarpu koordinacinis centras ir toliau veiks Vilniuje, kaip ir iki šiol.“