Mi­ty­ba ke­liau­jant au­to­bu­su
Ke­­lio­­nės au­­to­­bu­­su yra ga­­na pa­­vo­­jin­­gos mū­­sų skran­­džiui ir virš­­ki­­ni­­mo sis­­te­­mai: stab­­te­­lė­­ji­­mų pra­­si­­mik­­lin­­ti – ne­­daug, ke­­lio­­nė daž­­nai il­­ga, ne vi­­sa­­da įma­­no­­ma pa­­si­­rū­­pin­­ti šil­­tu mais­­tu ar pa­­ke­­lės už­­ei­­go­­se nu­­si­­pirk­­ti svei­­kų už­­kan­­džių. Tad gal mi­­ty­­bos ra­­cio­­nu ver­­tė­­tų pa­­si­­rū­­pin­­ti iš anks­­to? Ko­­kių mais­­to pro­­duk­­tų ar pa­­tie­­ka­­lų ap­s­kri­­tai rei­­kė­­tų veng­­ti ruo­­šian­­tis į il­­gą ke­­lio­­nę au­­to­­bu­­su?

Li­lė Luk­mi­nai­tė, svei­kos gy­ven­se­nos kon­sul­tan­tė, sa­ko, kad il­ga ke­lio­nė au­to­bu­su su­da­ro vi­sas są­ly­gas vi­du­rių už­kie­tė­ji­mui, ku­rį su­ke­lia ne­jud­ru­mas, ma­žas skys­čių var­to­ji­mas ar val­go­mi ne­tin­ka­mi pro­duk­tai, pa­vyz­džiui, mil­ti­niai ke­pi­niai, bul­vių traš­ku­čiai, skru­din­tos bul­vy­tės, kon­ser­vuo­ti pro­duk­tai, rū­ky­ti, kep­ti mė­sos ga­mi­niai. „Jei ke­liau­ja­te au­to­bu­su, ne­pri­si­ruoš­ki­te su­muš­ti­nių su švie­sia duo­na, ven­ki­te ban­de­lių, duo­niu­kų, kon­ser­vų, pi­cų, ap­skri­tai – grei­to mais­to, ku­riuo pre­kiau­ja­ma pa­ke­lės ka­vi­nė­se. Trum­pam su­stab­dy­ki­te ir pie­no pro­duk­tų var­to­ji­mą, mat lak­to­zės ne­to­le­ra­vi­mo at­ve­jų pa­si­tai­ko vis daž­niau“, – sa­ko L.Luk­mi­nai­tė.

Ką įsi­dė­ti į ke­lio­nę?

„Vi­sų pir­ma ger­ki­te pa­kan­ka­mai skys­čių, – sa­ko svei­kos gy­ven­se­nos spe­cia­lis­tė. – Ide­a­lu rink­tis van­de­nį su cit­ri­na, dar ge­riau – jį ger­ti šil­tą. Jei tu­ri­te ga­li­my­bę, van­de­nį pa­gar­din­ki­te čia sėk­lo­mis ar li­nų sė­me­ni­mis, – taip ne­pa­ste­bi­mai gau­si­te mais­ti­nių skai­du­lų. Įsi­dė­ki­te ter­mo­są su ar­ba­ta: pan­ko­lių, ra­mu­nė­lių, kmy­nų ar va­le­ri­jo­nų šak­nų, ža­li­ą­ja. Vi­sos jos ge­ri­na virš­ki­ni­mą ir ma­ži­na pil­vo pū­ti­mą, kas ak­tu­a­lu il­gą lai­ką lei­džiant sė­dint.“

L.Luk­mi­nai­tė pa­ste­bi, kad il­go­je ke­lio­nė­je itin svar­bu val­gy­ti gau­siai skai­du­lų tu­rin­tį mais­tą. „Var­to­ki­te kuo dau­giau dar­žo­vių, vai­sių, uo­gų, ga­li­te rink­tis grū­di­nių kul­tū­rų mais­to pro­duk­tus. Be­je, mi­nė­tus pro­duk­tus siū­ly­čiau rink­tis pa­gal se­zo­ną, taip gau­si­te dau­giau vi­ta­mi­nų. Ke­lio­nei pa­si­ruoš­ki­te mor­kų, cu­ki­ni­jų, agur­kų laz­de­lių – jas val­gy­ti la­bai pa­to­gu. Kad bū­tų so­čiau, ga­li­ma iš anks­to pa­si­ga­min­ti ir į ke­lio­ni­nę dė­žu­tę įsi­dė­ti už­te­pė­lę su mėgs­ta­mais pro­duk­tais ir jo­je tie­siog mir­ky­ti įvai­rias dar­žo­ves, duo­niu­kus“, – siū­lo L.Luk­mi­nai­tė.

Anot pa­šne­ko­vės, vai­siai, uo­gos taip pat tin­ka, o svar­biau­sia, jų ne­rei­kia ga­min­ti iš anks­to. Pa­vyz­džiui, obuo­lį pa­ta­ria­ma su­val­gy­ti dėl mais­ti­nių skai­du­lų, ku­rios nau­din­gos žar­ny­nui, taip pat jis pui­kiai vei­kia kaip virš­ki­ni­mo sis­te­mos „šluo­ta“. „Į ke­lio­nę drą­siai įsi­dė­ki­te džio­vin­tų vai­sių, rie­šu­tų, ta­čiau svar­bu jų ne­pa­dau­gin­ti ir, jei pa­si­tai­kys ga­li­my­bė, juos pa­mir­ky­ki­te prieš val­gy­da­mi“, – pa­ta­ria svei­kos gy­ven­se­nos spe­cia­lis­tė ir pri­du­ria, kad jei­gu vis dėl­to ne­įsi­vaiz­duo­ja­te ra­cio­no be su­muš­ti­nio, bent jau rin­ki­tės be­mie­lę, vi­so grū­do duo­ną, o pa­gar­din­ki­te ją avo­ka­du, po­mi­do­rais, agur­kais.

Jei su­tri­ko žar­ny­no veik­la

„Vi­du­rių už­kie­tė­ji­mas – vie­nas daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čių ne­ga­la­vi­mų ke­liau­jant au­to­bu­su. Kaip sau pa­dė­ti, jei jau iš­ti­ko bė­da? Pa­tir­tis ro­do, kad daž­niau­siai kiek­vie­nam žmo­gui įveik­ti vi­du­rių už­kie­tė­ji­mą pa­de­da skir­tin­gi pro­duk­tai ar bū­dai. Pir­miau­sia at­kreip­ki­te dė­me­sį, ar pa­kan­ka­mai ge­ria­te skys­čių. Tu­rė­ki­te min­ty­je, kad vi­ta­mi­nas C lais­vi­na vi­du­rius, tad pir­mo­ji pa­gal­ba ga­li bū­ti van­dens gė­ri­mas su cit­ri­na. Pa­tar­ti­na ger­ti daug ar­ba­tos: kmy­nų, any­žių, ra­mu­nė­lių, pi­pir­mė­čių. Taip pat svar­bu pa­ju­dė­ti. Nau­do­ki­tės pro­ga vos tik au­to­bu­sas su­sto­ja: ei­ki­te pa­si­vaikš­čio­ti, pra­si­ju­din­ti, pa­da­ry­ti pri­tū­pi­mų, pa­si­len­ki­te link pirš­tų ga­liu­kų, su­ka­mai­siais ju­de­siais pa­gal laik­ro­džio ro­dyk­lę pa­ma­sa­žuo­ki­te pil­vo sri­tį“, – sa­ko L.Luk­mi­nai­tė.

Mi­ty­bos spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja val­gy­ti sly­vų, kriau­šių, fi­gų, avi­žų, rie­šu­tų, nes šie pro­duk­tai tu­ri ląs­te­lie­nos, žar­ny­ne virs­tan­čios į že­lė ma­sę, pa­de­dan­čią su­minkš­tin­ti iš­ma­tas. „Be­je, vie­nas bū­dų iš­ju­din­ti virš­ki­ni­mo sis­te­mą – ry­ti­nis ka­vos puo­de­lis, mat ka­vo­je esan­tis ko­fei­nas pa­si­žy­mi vi­du­rius lais­vi­nan­čiu po­vei­kiu. Tie­sa, ne­pik­tnau­džiau­ki­te, nes ko­fei­nas tu­ri ir ki­tą, ma­žiau pa­gei­dau­ja­mą po­vei­kį, ša­li­na skys­čius iš or­ga­niz­mo“, – pa­ste­bi svei­kos gy­ven­se­nos spe­cia­lis­tė.