Kas sieja Johną Lennoną, Steve'ą Jobsą ir Marilyn Monroe? Atsakymas video klipe
Kas bend­ro tarp gru­pės „The Beat­les“ na­rio, gi­ta­ris­to, dai­nų kū­rė­jo, ak­to­rius Joh­no Len­no­no, JAV vers­lo mag­na­to ir iš­ra­dė­jo, vie­no „App­le“ kom­pa­ni­jos įkū­rė­jų Ste­ve Job­so, vie­nos įžy­miau­sių XX am­žiaus ki­no žvaigž­džių, ak­to­rės Me­ri­lin Mon­ro ir pir­mo­jo de­mo­kra­tiš­kai iš­rink­to Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos pre­zi­den­to, ap­do­va­no­to No­be­lio tai­kos pre­mi­ja Ne­lso­no Man­de­los?

Visi jie buvo įvaikinti. Dėl jų pasaulis tapo gražesnis. Tokį pranešimą išplatino ir specialų video sukūrė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Gražų ir jautrų video galite pamatyti čia:

„Priimkime vaikus į savo šeimas. Vaikų namus palikime praeityje“, – sakoma Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pranešime.