Gripo epidemija atšaukta Vilniaus miesto savivaldybėje
Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro (ULAC) me­di­kai in­for­muo­ja, ser­ga­mu­mas gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis (ŪVK­TI) ša­ly­je ma­žė­ja tre­čią sa­vai­tę iš ei­lės. Ket­vir­ta­die­nį gri­po epi­de­mi­ja at­šauk­ta Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je. Tai še­šio­lik­ta ša­lies sa­vi­val­dy­bė at­šau­ku­si gri­po epi­de­mi­ją. Iš 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių gri­po epi­de­mi­ją šiuo me­tu skel­bia sep­ty­nio­li­ka. Iš vi­so šį gri­po se­zo­ną epi­de­mi­ją bu­vo pa­skel­bu­sios 33 sa­vi­val­dy­bės, ra­šo­ma pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Devintąją šių metų savaitę (vasario 26 d. – kovo 4 d.) bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo 102,9 atv./10 tūkst. gyventojų. 2017 m. tuo pačiu metu sergančiųjų buvo mažiau – 64,3 atv./10 tūkst. gyventojų.

Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų devintąją savaitę registruotas Utenos administracinėje teritorijoje, didžiausias – Klaipėdos administracinėje teritorijoje.

Šių metų devintąją savaitę visoje Lietuvoje dėl gripo į ligoninę paguldyti 142 asmenys. Iš jų – dvylika kūdikių iki dvejų metų, 54 vaikai, kiti – suaugusieji. Ligoninėje gydytos trys nėščiosios. Šeši asmenys gydyti intensyviosios terapijos skyriuje. Daugiausiai ligoninėje gydytų asmenų buvo Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus apskrityse.

2017–2018 m. gripo sezono metu registruota vienuolika mirties nuo gripo atvejų.

ULAC medikai primena, kad gripo epidemiją skelbia savivaldybės. Vertindamos sergamumą kaip epideminį, teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos taip pat atsižvelgia į atitinkamus administracinei teritorijai būdingus neepideminio laikotarpio sergamumo rodiklius, sergamumo dinamiką ir kitus ypatumus.

ULAC taip pat primena, kad sergamumas gali būti laikomas epideminiu, kai sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis yra ne mažesnis kaip 100 atv./10 tūkst. gyventojų per savaitę, o klinikinių gripo atvejų skaičius sudaro apie 30 proc. visų registruotų gripo ir ŪVKTI atvejų.