Darželinukų tėvai sukilo prieš naują direktorę
Kau­no vai­kų lop­še­liui-dar­že­liui „Gand­riu­kas“ ne­si­se­ka su di­rek­to­rė­mis. Kai prieš ke­le­rius me­tus šią įstai­gą su­krė­tė skan­da­las, tuo­me­tė va­do­vė bu­vo at­leis­ta iš par­ei­gų dėl veiks­mų, prieš­ta­rau­jan­čių tei­sės ak­tams ir eti­kos nor­moms. Da­bar tė­vų bend­ruo­me­nė ne­pa­ten­kin­ta ne­se­niai kon­kur­są lai­mė­ju­sia di­rek­to­re. Įta­ri­mų ke­lia ir pats kon­kur­sas.

Konkurse dalyvavo vienintelė pretendentė Loreta Aurelija Saulevičienė. Vis dėlto didesnė blogybė yra ta, kad jos kompetencija neatitinka valstybės keliamų reikalavimų. L. A. Saulevičienė neturi aukštojo universitetinio išsilavinimo (ji yra baigusi Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetą) ir nepateikė sertifikuoto pažymėjimo, patvirtinančio vienos iš oficialių Europos Sąjungos (ES) kalbų mokėjimą atitinkamu lygiu.

Nors jos kandidatūra neatitiko reikalavimų, L. A. Saulevičienė buvo pateikusi dokumentus dalyvauti dar keturių Kauno vaikų darželių direktorių konkursuose, tačiau paskutinę dieną prašymus atsiėmė.

Apskundė ministerijai

Lopšelio-darželio „Gandriukas“ bendruomenės atstovas konkurso rezultatus apskundė Švietimo ir mokslo ministerijai. Iš jos gauto atsakymo dviprasmiškumas šokiravo „Gandriuko“ bendruomenę. Nors atsakyme teigiama, jog pretendentas privalo atitikti keliamus reikalavimus ir pateikti reikalaujamus dokumentus, ten pat rašoma, kad pažeidimų vykdant konkursą nebuvo.

„Laikomės pozicijos, kad leidus pretendentei dalyvauti konkurse, nors ji neįvykdė pareigos pateikti privalomą dokumentą, patvirtinantį bent vienos iš užsienio (ES darbo) kalbų mokėjimo lygį (B1), akivaizdžiai buvo pažeistas konkurso skaidrumo principas ir imperatyvūs konkurso tvarkos aprašo reikalavimai. Kadangi pretendentė ne tik dalyvavo konkurse, bet ir laimėjo jį, konstatuotina, jog minėtas pažeidimas sudaro teisinį pagrindą pripažinti konkursą neteisėtu ir panaikinti jo rezultatus“, ‑ įsitikinusi tėvelių atstovė Margarita Penkauskienė.

Tėveliai sunerimę, nes mano, kad naujoji direktorė dirba nelegaliai. Jų žiniomis, L. A. Saulevičienė privalėjo pradėti eiti direktorės pareigas nuo gruodžio 21 dienos dienos, bet ji esą dar to nepadarė, „Sodrai“ neišsiųsti duomenys.

„Išpūsti dalykai“

Pati L. A. Saulevičienė tikino, kad Kauno miesto savivaldybės sprendimu būtent nuo gruodžio 21 dienos pradėjo dirbti lopšelio‑darželio direktore. „Dokumentai dalyvauti konkurse buvo pateikti pagal reikalavimus. Konkurso rezultatai buvo apskųsti, atliktas tyrimas ir, mano žiniomis, rezultatai pripažinti teisėtais“, – pažymėjo ji.

Paprašyta patikslinti, kokią mokymo įstaigą yra baigusi, L. A. Saulevičienė patvirtino, kad turi Kauno kolegijos diplomą. O paklausta, ar moka užsienio kalbą reikiamu lygiu, ji atsakė: „Leiskite man ramiai papietauti. Jei norite susipažinti su mano dokumentais, artimiausiu metu jie bus patteikti darželio svetainėje. Noriu susipažinti su dokumentacija, o ne atsakinėti į kažkokius sugalvotus išpūstus dalykus.“

Pažeidžia interesus

M. Penkauskienės nuomone, susidariusi situacija tiesiogiai pažeidžia lopšelio-darželio „Gandriukas“ ir tėvelių bendruomenės interesus.

„Sudarius darbo sutartį su reikiamos kompetencijos galbūt neturinčiu asmeniu, įstaigos veiklos organizavimas bei valdymas nebūtų tinkamai užtikrinti. Taip pat norime pabrėžti, kad L. A. Saulevičienė per pirmąjį pokalbį su darželio administracija ir tėvelių atstovais neturėjo ir iki šiol neturi konkrečių veiksmų plano, kaip bus vykdoma tolesnė darželio veikla, kaip pati direktorė gebės organizuoti pavaldinių darbą bei kokius tikslus iškelia sau ir savo komandai. Per pokalbį ji visiškai nevaldė emocijų, leido sau kelti balsą, elgėsi nemandagiai“, ‑ sakė ji.

Tėvelius nustebino tai, kad L. A. Saulevičienė veiklą įsivaizduoja kaip auklėtojų darbo stebėjimą, o tėvus mato kaip renginių organizatorius.

„Tai liudija, kad vadovas yra ne tik nekompetentingas, bet ir neperspektyvus“, ‑ pabrėžė Lietuvos tėvų forumo vadovas Audrius Murauskas. Jį labai stebina Kauno miesto savivaldybės požiūris į vadybą. „Jei taip organizuojami konkursai, man įdomu, kaip jie tikisi pagerinti ugdymo kokybę, kuri daugiausia priklauso nuo vadovo. Kyla du įtarimai – arba norima pasodinti savus žmones, arba Kaune nėra atitinkamo lygio pretendentų“, – pareiškė A. Murauskas.

Jo duomenimis, dauguma Kauno lopšelių-darželių vadovų yra pensinio amžiaus arba sparčiai prie jo artėja.