Dar kartą įspėja: neveikia e. sveikatos portalas
Ga­vus in­for­ma­ci­ją apie sau­gu­mo spra­gą E. svei­ka­tos cen­tri­nės inf­ras­truk­tū­ros Pa­cien­tų por­ta­le (da­ly­je E. svei­ka­tos), pa­sta­ro­jo prie­iga ap­ri­bo­ta – žmo­nės lai­ki­nai ne­ga­li iš­ra­šy­ti įga­lio­ji­mų ki­tiems as­me­nims (pvz., nu­pirk­ti jiems vais­tų) ir pa­si­žiū­rė­ti sa­vo svei­ka­tos is­to­ri­jų.

Pasinaudojus šia spraga asmenų sveikatos, t. y. ypatingieji duomenys nebuvo pasiekiami ir nenutekėjo.

Gydymo procesas, e. receptų išrašymas, registracija pas gydytojus ir gydytojų darbas nėra paveiktas ir vyksta sklandžiai bei saugiai.