13 požymių, kurie gali byloti apie vaiko psichikos ligą
Dau­gu­mai tė­vų yra bū­din­gas no­ras ap­sau­go­ti sa­vo vai­ką. Mes rū­pi­na­mės vai­ko po­rei­kiais: jei at­si­ran­da ne­paaiš­ki­na­mas bė­ri­mas, pa­ky­la tem­pe­ra­tū­ra ar lūž­ta kau­las – va­žiuo­ja­me pas gy­dy­to­jus. Ga­na leng­va yra at­pa­žin­ti ma­to­mas žaiz­das, ta­čiau yra kiek ki­taip, jei iš­girs­ta­me apie prob­le­mas mo­kyk­lo­je ar san­ty­kiuo­se su drau­gais, jei vai­kas pa­si­da­ro ne­su­kal­ba­mas, pa­ti­ria emo­ci­jų pro­trū­kius. To­kiais at­ve­jais tė­vai daž­nai jau­čia­si pa­si­me­tę ir ne­la­bai ži­no, ką da­ry­ti, ra­šo­ma por­ta­le „Psy­cho­lo­gy to­day“.

Maždaug 1 iš 5 vaikų patiria emocijų arba elgesio sutrikimą. Gali būti nesunku pajausti, kad kažkas ne taip, bet ko imtis, taip ir lieka paslaptimi.

Įspėjamieji ženklai ir tėvų budrumas

Gydytojas, draugas ar giminaitis gali Jums pasakyti, kad tai „raidos stadija“, bet Jūs jau jaučiate, kad „stadija“ užtruko kiek per ilgai, vaiko elgesys yra per daug griaunantis, o mažėjantys pažymiai negerėja, kad ir kokių priemonių mokykla ar Jūs imtumėtės.

Toliau minimi ženklai kurie gali reikšti, jog Jūsų vaiko sunkumams reikia ypatingo dėmesio. Šį sąrašą su darė Ann Douglas ir aprašė jį knygoje „Parenting Through the Storm: Find Help, Hope, and Strength When Your Child Has Psychological Problems“. Ji yra mama, kuri pati išaugino keturis vaikus, pasižyminčius vienokia ar kitokia psichikos negalia.

Jei minimi požymiai nėra būdingi konkrečiai vaiko raidos stadijai bei nėra susiję su persikraustymu, skyrybomis, ar kitu stresą keliančiu įvykiu – atkreipkite dėmesį į juos ir susirūpinti:

– Jūsų vaikas patiria daugiau sunkumų mokykloje;

– Jūsų vaikas muša kitus vaikus arba tyčiojasi iš jų;

– Jūsų vaikas mėgina save žaloti;

– Jūsų vaikas vengia draugų ir šeimos;

– Jūsų vaiko nuotaika dažnai keičiasi;

– Jūsų vaikas patiria stiprias emocijas, tokias kaip pykčio priepuoliai ir ypatinga baimė;

– Jūsų vaikui trūksta energijos arba motyvacijos;

– Jūsų vaikas patiria sunkumų sukaupdamas dėmesį;

– Jūsų vaikas patiria miego sunkumus, arba sapnuoja daug košmarų;

– Jūsų vaikas dažniau skundžiasi fiziniais simptomais;

– Jūsų vaikas apleido savo išvaizdą, neprisižiūri;

– Jūsų vaikas apimtas idėjų, kaip pagerinti išvaizdą, formą ar svorį;

– Jūsų vaikas valgo reikšmingai daugiau arba mažiau, nei įprasta.

Įsiklausykite į tėvišką vidinį balsą ir drąsiai įvardykite vaiko poreikius bei kovokite už tai, kad juo būtų pasirūpinta, suteikiant būtiną pagalbą, esant reikalui. Ann Douglas užaugino vaikus, kurie kėlė rimtus psichinės sveikatos iššūkius, tai buvo bipolinis sutrikimas, anoreksija, dėmesio ir hiperaktyvumo sutrikimas, Asperger ir depresija.

Raskite kelią per audrą

Priėmus psichikos sveikatos iššūkį, Jums gali tekti važinėti „Linksmaisiais emocijų kalneliais“, ir, kaip sako Douglas, Jums prireiks Vilties ir Pagalbos. Jūs turite pasirūpinti savimi, kad išliktumėte stiprūs dėl paties vaiko, Jūs taip pat turite žinoti, kada kreiptis pagalbos, susidraugauti su kitais, kad nepasijaustumėte vieniši, bejėgiai ir izoliuoti. Ann supratingai, jog nepaprastai yra svarbu ugdyti savyje įgūdžių palaikyti savo vaiką, tuo pat metu rūpintis savimi, kitais šeimos nariais bei santuoka.

Jei sunkumai su vaiku Jus slegia daugiau, nei galite pakelti patys – psichologinę pagalbą teikia mokykloje dirbantys specialistai, ir Tėvų Linija 8 800 90012.