12 ženklų, bylojančių, kad jumyse gyvena liūdesys, nors išoriškai to ir nesimato
Nie­kas ne­no­ri bū­ti tuo pri­slėg­tai dū­sau­jan­čiu žmo­gu­mi, ku­ris ga­di­na vi­sai kom­pa­ni­jai nuo­tai­ką. Mėgs­ta­me ge­rai nu­si­tei­ku­sius pa­šne­ko­vus, o pa­niu­rė­liai ga­li taip ir ne­su­lauk­ti rei­kia­mo pa­lai­ky­mo ir užuo­jau­tos. Kai ne­pri­pa­žįs­ta­te sa­vo liū­de­sio, ne­prii­ma­te drau­gų pa­lai­ky­mo, vi­di­nių žaiz­dų gi­ji­mo pro­ce­sas vyks­ta kiek su­dė­tin­giau. Jei ati­tin­ka­te že­miau pa­teik­tus simp­to­mus, tai reiš­kia, kad jums pats lai­kas nu­sto­ti sa­ve mul­kin­ti ir kreip­tis pa­gal­bos, ra­šo­ma Mind­Waft por­ta­le:

1. Nuolatiniai skundai ir atidėliojimai. Žmonės, kurie yra išties liūdni, dažnai skundžiasi, nes jiems išties tiesiog per sunku. Nebelieka noro stengtis daryti tai, kas svarbu, tad pradedama viską atidėlioti ir taip atsiranda dar daugiau problemų.

2. Savo gyvenimo apsunkinimas. Nuolatinis nepasitenkinimas, liūdesys ar niurzgėjimas tik dar labiau pablogina, tiek paties žmogaus, tiek aplink jį esančių gyvenimą.

3. Nesirūpinimas savimi. Netinkama mityba ir tiesiog bendras pasyvumas. Nesirūpinimas savimi, tai nemeilės sau požymis ar to, jog trūksta darnos su aplinkiniu pasauliu.

4. Nepaleidžiamos nuoskaudos. Tai ne liūdesio pasekmė, o veikiau jo priežastis. Beprasmis įsikibimas į praeities nuoskaudas ir nesutarimus padaro gyvenimą sunkesnį, nei jis iš tiesų yra.

5. Didelis susidomėjimas kitų žmonių asmeniniu gyvenimu. Būtent taip žmonės dažniausiai bėga nuo savo problemų, kalbėdami apie kitų žmonių asmeninį gyvenimą tarsi užgožiame savo bėdas.

6. Pamirštami džiugesį teikę užsiėmimai. Galbūt anksčiau fotografavote, grojote kokiu nors muzikiniu instrumentu ar veikėte dar ką nors, kas jums teikė džiaugsmą ir saviraiškos galimybę. Tačiau dabar, apimti liūdesio, galvojate, kad laimės nėra ir užmirštate visa tai, kuo anksčiau mėgavotės.

7. Nerimas dėl ateities. Visko imatės atmestinai ir nerimaujate dėl neaiškaus rytojaus, todėl galvojate: o kam stengtis?

8. Veikti skatina baimė, o ne motyvacija. Išties nėra jokio noro kažką daryti, imamasi vienokių ar kitokių darbų tik todėl, kad bijomasi jų neigiamų pasekmių.

9. Apmaudas dėl to kas padaryta ar nepadaryta. Dėl motyvacijos stokos nevyksta nieko naujo, tad lieka tik apmaudavimai dėl praeities nesėkmių.

10. Priklausomybės. Turbūt blogiausias sąrašo punktas. Savinaikos elgesys, pasireiškiantis alkoholio, tabako ar kitų narkotikų vartojimu, bent akimirkai suteikia seratonino pliūpsnį, kurio taip trūksta kasdieniniame gyvenime.

11. Išlaidavimas. Prislėgti žmonės leisdami pinigus naujais pirkiniais laikinai pagerina sau nuotaiką, sykiu pajunta malonų situacijos kontrolės jausmą.

12. Perdėtas kitų kritikavimas. Tai, vėlgi, leidžia nukreipti dėmesį nuo savo, į kitų problemas ir sykiu pajausti galią, tarsi galiausiai, po visų iškentėtų bėdų, dabar atsidurtumei teisėjo kėdėje.