Teismo sprendimu LTOK elgesys pripažintas netinkamu
Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės (KKSD) 2017 me­tų vi­du­ry­je krei­pė­si į teis­mą dėl me­tų spor­to ap­do­va­no­ji­mams skir­tų sta­tu­lė­lių, ku­rios KKSD lė­šo­mis jau bu­vo pa­ga­min­tos ir ap­mo­kė­tos, iš­lai­dų pa­den­gi­mo, Lie­tu­vos tau­ti­niam olim­pi­niam ko­mi­te­tui (LTOK) vie­na­ša­liš­kai nu­trau­kus bend­ra­dar­bia­vi­mą su KKSD dėl šio ren­gi­nio or­ga­ni­za­vi­mo.

Pirmos instancijos teismas pripažino, jog KKSD, apdovanojimų statulėles užsakydamas iš anksto, elgėsi protingai ir tinkamai, siekdamas išvengti organizacinių nesklandumų. LTOK argumentai, kad statulėlės buvo užsakytos dar nežinant visų nominacijų, todėl tai buvo rizikingas elgesys, atmesti, nes byloje surinkti rašytiniai įrodymai bei šalių paaiškinimai patvirtino, jog nominacijų skaičius išliko toks pat kaip ir ankstesniais metais, o statulėlės buvo užsakytos be išgraviravimo.

Be to, teismas nustatė, jog KKSD pagamintas statulėles LTOK galėjo panaudoti savo organizuotam renginiui, tačiau nesiėmė dėl to jokių aktyvių veiksmų.

LTOK argumentai, jog pagamintos statulėlės netiko dėl dizaino sprendimų, teismo įvertinti kaip LTOK rizikos prisiėmimas dėl subjektyvių priežasčių (nenoro panaudoti tokio paties dizaino statulėles), bet ne objektyvus negalėjimas sumažinti patirtas gamybos išlaidas.

KKSD turės atlyginti Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui 1483,29 EUR bylinėjimosi išlaidas, rašoma pranešime spaudai.

„Šiuo metu dar nesame priėmę sprendimo, ar teismo nutarimą skųsti. Teismo nutartis iš dalies tenkino tiek mūsų, kaip atsakovo, tiek ieškovo reikalavimus. Galime tik apgailestauti, kad dėl tokio priešiškumo olimpiniam komitetui iš KKSD vadovo pusės turime gintis teisme“, – sako Ieva Kutkaitė, LTOK komunikacijos vadovė.