Ragina atlikti išsamų vidinį LTOK ir „Olifėjos“ veiklos tyrimą
Olim­pi­nių fe­de­ra­ci­jų at­sto­vai kvie­čia ša­lies spor­to bend­ruo­me­nę im­tis iš­sa­maus Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to (LTOK) veik­los ty­ri­mo ir su­kur­ti aiš­kius spor­ti­nin­kų ren­gi­mui skir­to biu­dže­to skirs­ty­mo kri­te­ri­jus. Pa­sak leng­vo­sios at­le­ti­kos, ka­ra­tė, biat­lo­no ir irk­la­vi­mo fe­de­ra­ci­jų va­do­vų, tai leis­tų su­sig­rą­žin­ti vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą, pra­ras­tą po UAB „O­li­fė­ja“ ga­li­mos ko­rup­ci­jos skan­da­lo, bei su­kur­tų dar dau­giau gra­žių spor­ti­nių per­ga­lių.

„Vyksta aktyvios pinigų dalybos tarp įvairiausių organizacijų, lydimos konfliktų ir mažėjančio visuomenės pasitikėjimo, nors visi šioje bendruomenėje esame dėl vieno tikslo – sportinių pergalių ir pasiekimų. Tai reiškia, kad finansavimą turėtume vertinti tik kaip priemonę jų pasiekti, o pinigai turėtų būti investuojami tiesiogiai į sportininkus – profesionalų jų parengimą, sveikatą“, – specialioje spaudos konferencijoje kalbėjo karatė federacijos vadovas Romas Vitkauskas.

Romas Vitkauskas./BNS nuotr.

Federacijų atstovai šiandien prasidedančiai LTOK Generalinei asamblėjai pasiūlė du sprendimus, leisiančius užtikrinti efektyvią veiklą ir padėsiančius susigrąžinti visuomenės pasitikėjimą: išsamų veiklos tyrimą ir aiškius, viešus biudžeto skirstymo kriterijus, rašoma pranešime spaudai.

„LTOK, kaip brandi ir geriausių Lietuvos sportininkų rezultatų siekianti organizacija, turėtų pati inicijuoti išsamų vidinį savo ir UAB „Olifėja“ veiklos tyrimą. Toks tyrimas iki šiol nė karto nėra atliktas. Išsami vidinė analizė leistų pačiai organizacijai įsivertinti veiklos ir finansų skirstymo efektyvumą, identifikuoti priežastis, dėl kurių Lietuvos sporto bendruomenė galėjo prarasti dešimtis milijonų eurų, bei sėkmingiau veikti ateityje“, – konferencijoje kalbėjo lengvosios atletikos federacijos vadovas Eimantas Skrabulis.

Jo teigimu, LTOK vadovybė kvietimą rengti tokį tyrimą jau atmetė, tačiau jį gali inicijuoti ir 15 pasirašiusių komitetui priklausančių federacijų.

Jo teigimu, LTOK vadovybė kvietimą rengti tokį tyrimą jau atmetė, tačiau jį gali inicijuoti ir 15 pasirašiusių komitetui priklausančių federacijų.

Kartu su tyrimu federacijų lyderiai siūlo paskirti nepriklausomą UAB „Olifėja“ valdybą bei stebėtojų tarybą. Pasak jų, tokia visame pasaulyje įprasta praktika leistų užtikrinti nešališką ir profesionalią priežiūrą, didintų pasitikėjimą, užkirstų kelią galimai korupcijai. „Olifėja“ niekada nėra turėjusi nei valdybos, nei stebėtojų tarybos.

Sportininkų atstovai konferencijoje paragino LTOK sukurti aiškius ir viešai žinomus kriterijus, pagal kuriuos būtų skirstomas sportininkų rengimui skirtas biudžetas.

„Taip užtikrinsime, kad finansavimas bus tiesiogiai susietas su gerais, tvariais ir ilgalaikiais sportininkų ir federacijų veiklos rezultatais, jis netaps galios įrankiu. Skaidrumas ir aiškumas biudžeto skirstyme didins sportininkų bendruomenės ir visuomenės pasitikėjimą“, – sakė R. Vitkauskas.

Sportininkų atstovai konferencijoje paragino LTOK sukurti aiškius ir viešai žinomus kriterijus, pagal kuriuos būtų skirstomas sportininkų rengimui skirtas biudžetas.

Skirstant biudžetą įvairioms organizacijoms, jis skatino atsižvelgti į Olimpinėje chartijoje nustatytas jų funkcijas. Sportininkus auginančios, visapusiškai ruošiančios ne tik Olimpinėms žaidynėms, bet ir visoms Lietuvą pasaulyje ar Europoje garsinančioms varžyboms, olimpiečius atrenkančios federacijos turi turėti galimybę tiesiogiai rūpintis jų parengimu. T. y., skirstant biudžetą didžioji jo dalis turėtų būti valdoma ne LTOK, bet tiesiogiai federacijų, atsakančių už sportininkų rezultatus ir pergales.

„Šalia pastovios federacijoms skirtos biudžeto dalies ir stipendijų sportininkams, siūlome numatyti investicinę dalį perspektyvioms, augančioms sporto šakoms, bei kintančią finansavimo dalį federacijoms – priklausiančią nuo ilgalaikių jų veiklos rezultatų ir sporto pergalių“, – kalbėjo R. Vitkauskas.