Oplimpinių žaidynių komentatoriams ne viskas sekėsi
Kal­bos ins­pek­ci­ja ste­bė­jo XXIII žie­mos olim­pi­nių žai­dy­nių ati­da­ry­mą, le­do ri­tu­lio, grei­to­jo, dai­lio­jo čiuo­ži­mo, biat­lo­no, sli­di­nė­ji­mo, ak­mens­ly­džio, šiau­rės dvi­ko­vės, snieg­len­čių spor­to rung­tis ir be­veik vi­siems ko­men­ta­to­riams pa­tei­kė dau­giau ar ma­žiau pa­sta­bų.

Ilgiausias Lino Kunigėlio kalbos klaidų sąrašas, bet ir jo komentuojamų transliacijų teko matyti daugiausiai, todėl negalima teigti, kad jis kalbėjo prasčiau už kolegas. Dažniausios L. Kunigėlio klaidos – netaisyklingai vartojami kai kurie linksniai ir prielinksniai: įgijusi teisę atstovauti Meksiką (=Meksikai); atvyko laimėti medalį (=medalio); matysime visas septyniolika dienų tik kitokiame pavidale (=kitokiu pavidalu); išsilaikė tame pačiame tempe (=išlaikė tą patį tempą); trys iš trijų pataikymai pas prancūzą (=prancūzo pataikymai). Panašių klaidų žaidynių atidarymo transliacijoje darė ir Rytis Vyšniauskas. Be to, jis vienintelis pavartojo netaisyklingą skaitvardį su daugiskaitiniu daiktavardžiu žaidynės: aštuonios (=aštuonerios) olimpinės žaidynės.

Nemažai gramatikos ir žodyno klaidų darė ledo ritulio komentatorius Maksimas Vojevodinas: turėjo laiko ir erdvės, kad jį pašalinti (=pašalintų) kaip nors iš zonos; garbė išpuolė (=teko) B grupės komandoms; gynėja pasijungia (=prisijungia) prie išpuolio. Ignas Grinevičius ir Vytas Jasutis klydo rečiau, o taisyklingiausiai snieglenčių sportą komentavo Žilvinas Aleksandravičius ir šiaurės dvikovę – Nerijus Kesminas. Tiesa, komentatoriams teko ne visas krūvis, nemažai jiems padėjo šalia esantys transliuojamų sporto šakų ekspertai.

Dažniausia šių olimpinių žaidynių komentatorių klaida buvo netaisyklingai vartojamas žodis atžyma „žymos“ reikšme: artėja prie dar vienos atžymos (=žymos); įveikė atžymą (=žymą); kerta tarpinio finišo atžymą (=žymą, ribą). Aktualus buvo ir junginys „po vėliava“. Kai pasakoma ne veiksmo vieta, o būdas, reikia prielinksnio su: Šiaurės ir Pietų Korėja, žengianti po (=su) viena vėliava; panoro dalyvauti žaidynėse po (=su) Prancūzijos vėliava.

Ramunė Kanišauskaitė yra Valstybinės kalbos inspekcijos vyriausioji inspektorė