Lietuvos rinktinė pralaimėjo Juodkalnijai
Lie­tu­vos rink­ti­nės fut­bo­li­nin­kai po UE­FA Tau­tų ly­gos rung­ty­nių su Juo­dkal­ni­ja, ku­rias mū­siš­kiai pra­lai­mė­jo 1:4, su­nkiai rin­ko žo­džius. Na­cio­na­li­nės ko­man­dos žai­dė­jai sa­kė, kad ne­įvyk­dė tre­ne­rio rei­ka­la­vi­mų ir itin gru­biai kly­do gy­ny­bo­je.

Lietuvos rinktinės futbolininkai po UEFA Tautų lygos rungtynių su Juodkalnija, kurias mūsiškiai pralaimėjo 1:4, sunkiai rinko žodžius. Nacionalinės komandos žaidėjai sakė, kad neįvykdė trenerio reikalavimų ir itin grubiai klydo gynyboje.