Aurelija Tamašauskaitė – pasaulio triatlo čempionė, Linai Batulevičiūtei – bronza
Hur­ga­do­je (Egip­tas) vyks­tan­čia­me 2018 me­tų pa­sau­lio triat­lo (plau­ki­mas, bė­gi­mas, šau­dy­mas) čem­pio­na­te, ku­rį ren­gia Tarp­tau­ti­nė šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės są­jun­ga, la­bai sėk­min­gai pa­si­ro­dė dvi Lie­tu­vos pen­kia­ko­vi­nin­kės.

Aurelija Tamašauskaitė tapo pasaulio čempione, o Lina Batulevičiūtė užėmė trečiąją vietą. Tarp dviejų vilniečių įsiterpė tik čekė Eliska Pribylova.

.