Žmonių byla dėl klimato
De­šimt šei­mų iš Eu­ro­pos, Ke­ni­jos ir Fi­džio pa­tei­kė ieš­ki­nį Eu­ro­pos Są­jun­gai (ES) dėl vi­suo­ti­nio kli­ma­to at­ši­li­mo ke­lia­mos grės­mės jų na­mams ir pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­niams.

Ieškovai reikalauja, kad ES imtųsi aktyvesnių veiksmų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurios lemia klimato kaitą, išmetimo kiekiui sumažinti, ir atkreipia dėmesį į sausras, ledynų tirpimą, vandenynų lygio kilimą bei potvynius, nes jiems irgi turi įtakos oro temperatūros didėjimas.

Europos Teisingumo Teismui ieškinį pateikė „šeimos, gyvenančios pakrantėse, turinčios miškų Portugalijoje, šeimos, gyvenančios kalnuose ir stebinčios ledynų tirpimą, taip pat šeimos, gyvenančios šiaurėje ir stebinčios įšalo tirpimą“. Jų advokatė Roda Verheyen tvirtino, jog tie žmonės „jaučia klimato kaitos poveikį, dėl jo patiria žalos...“, ir pabrėžė: „ES, turi turi padaryti viską, kad apsaugotų mus, kitaip patirsime katastrofišką žalą.“

Ieškinys, pavadintas „Žmonių byla dėl klimato“, – pirma tokio pobūdžio pretenzija ES. Anksčiau pateiktų ieškinių pagrindinis tikslas būdavo priversti atskirų šalių vyriausybes imtis griežtesnių kovos su klimato kaita veiksmų.

2015 metais Paryžiuje tarptautinė bendruomenė susitarė siekti, kad temperatūros žemėje didėjimas nuo priešindustrinių laikų iki šio šimtmečio pabaigos būtų „gerokai žemiau“ nei 2 laipsniai Celsijaus, ir toliau mažinti šią ribą iki 1,5 laipsnio. Valstybės taip pat įsipareigojo mažinti planetos šiltėjimą lemiančią taršą, kurią kelia iškastinis kuras, toks kaip akmens anglys, nafta ir dujos, bei pereiti prie atsinaujinančių šaltinių – saulės ir vėjo energijos.

Pagal dabartinius savanoriškai šalių prisiimtus taršos mažinimo įsipareigojimus planeta šiltės maždaug trimis laipsniais. Mokslininkai prognozuoja, kad jei taip ir liks, pagausės katastrofinių potvynių, audrų, sausrų ir smarkiai pakils vandenyno lygis. Vidutinis temperatūros žemėje didėjimas jau pasiekė maždaug 1 laipsnį Celsijaus.

ES įsipareigojo iki 2030 metų 40 proc., palyginti su 1990-aisiais, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Ieškovai tvirtina, kad to nepakanka siekiant „apginti jų pagrindines teises į gyvybę, sveikatą, turtą ir darbą“.