Vyskupas Kęstutis Kėvalas ragina nepamiršti Afrikos
Lie­tu­va in­ten­sy­viai ruo­šia­si pa­si­tik­ti po­pie­žių Pra­nciš­kų, ku­ris vi­sa­me pa­sau­ly­je ži­no­mas kaip ko­vo­jan­tis už so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą, varg­šų tei­ses ir eko­lo­gi­ją. Ren­gian­tis šiam vi­zi­tui, Tel­šių vys­ku­pas Kęs­tu­tis Kė­va­las kvie­čia Lie­tu­vos žmo­nes at­lik­ti kon­kre­tų gai­les­tin­gu­mo dar­bą – pri­si­dė­ti prie so­cia­li­nės ak­ci­jos „Well­4Af­ri­ca“ (Šu­li­nys Af­ri­kai) ir pa­dė­ti už­ti­krin­ti varg­šų tei­sę į ge­ria­mą­jį van­de­nį.

Lietuvoje ir 19 Europos šalių vykstančios socialinės pilietinės iniciatyvos „Well4africa“ tikslas – surinkti lėšų vandens gręžiniams Ugandos, Zimbabvės ir Malavio kaimuose.

Akciją inicijavo Europos pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

„Tai pilietinė iniciatyva, vykdoma visiškai savanoriškais pagrindais, todėl išvengiame administracinių kaštų ir visos paaukotos lėšos keliauja pagrindiniam tikslui“, – sako akcijos koordinatorė Monika Midverytė.

Žmonės Ugandos Kihani kaime, Zimbabvės Nehumambi ir Malavio Limbe gyvenvietėse, dažniausiai moterys ir vaikai, yra priversti kasdien vaikščioti po 4–7 km iki artimiausio vandens šaltinio, serga per užterštą vandenį plintančiomis ligomis, neturi galimybės užsiimti žemdirbyste, o vaikai dėl prievolės parnešti šeimai vandens praleidžia pamokas.

Pasitaiko, jog moterys kelyje iki vandens tampa net prievartos aukomis, užsikrečia ŽIV.

Akcija siekiama surinkti lėšų trims vandens gręžiniams. Įgyvendinus projektą bus palengvinta moterų buitis, sumažės sergamumas, daugiau vaikų kasdien lankys mokyklą.

„Brangieji, prisidėkime prie akcijos, kad mūsų broliai ir seserys turėtų gėlą vandenį ir arti savo namų galėtų naudotis tuo, kuo mes taip įprastai naudojamės čia, Europoje“ – sako Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Ši socialinė akcija kilo iš noro atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus raginimą atsigręžti į vargšus. Kaip popiežius rašo enciklikoje apie ekologiją „Laudato si“, „prieiga prie saugaus geriamojo vandens yra esminė, pamatinė ir visuotinė žmogaus teisė, nes lemia žmogaus išgyvenimą ir todėl yra kitų žmogaus teisių vykdymo sąlyga. Šį pasaulį slegia didelė skola vargšams, stokojantiems prieigos prie geriamojo vandens“ („Laudato si“, 30).

Socialinę akciją palaiko ir aukoti kviečia žinomi Lietuvos žmonės: Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras pranciškonas Algirdas Malakauskis, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis, operos solistas Liudas Mikalauskas, dirigentas Vytautas Lukočius, alpinistas Vladas Vitkauskas ir dainininkė Jurga.

Pilietinė socialinė iniciatyva vyks iki rugsėjo mėnesio. Daugiau informacijos apie vietos bendruomenes ir galimybė paaukoti yra lietuvių ir anglų kalbomis veikiančiame interneto puslapyje well4africa.eu.