Vokietijos teismas atmetė buvusio Aušvico mirties stovyklos sargybinio apeliaciją
Vo­kie­ti­jos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas at­me­tė 96-erių bu­vu­sio Auš­vi­co kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­los sar­gy­bi­nio Os­ka­ro Groe­nin­go pra­šy­mą ati­dė­ti jo lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, skir­tą už jo vaid­me­nį na­ciams vyk­dant žy­dų Ho­lo­kaus­tą.

2015 metų liepą O. Groeningas buvo teismo pripažintas kaltu dėl pagalbos nužudant apie 300 tūkst. žydų, jam skirta ketveri metai laisvės atėmimo. Federalinis teismas pernai atmetė O. Groeningo apeliaciją.

Paskelbus nuosprendį O. Groeningas buvo paleistas, kol bus sprendžiamas ginčas, ar jis įgalus atlikti įkalinimo bausmę. Prokurorai sakė, kad bausmę atlikti jis gali, jeigu bus užtikrinta atitinkama medicinos priežiūra.

Vokietijos Konstitucijos Teismas penktadienį pranešė atmetantis skundą, kad pažeidžiamos O. Groeningo pagrindinės teisės į gyvybę ir asmeninį saugumą. Teismas nerado jokios konstitucinės priežasties pakeisti žemesnės instancijos teismo sprendimą.