Tutanchamonas tikrai turėjo nežemiškos kilmės durklą
Jau ku­rį lai­ką ži­no­ma, kad Egip­to fa­rao­nas Tu­tan­cha­mo­nas tu­rė­jo durk­lą, nu­kal­din­tą iš me­teo­ri­ti­nės ge­le­žies. Da­bar nu­sta­ty­ta, kad vi­si ži­no­mi ge­le­ži­niai gink­lai, da­tuo­ja­mi Bron­zos am­žiu­mi ir anks­tes­niais lai­kais, yra pa­ga­min­ti iš ge­le­žies, nu­kri­tu­sios ant Že­mės iš dan­gaus.

Meteoritinė geležis turi kitokį geležies, nikelio ir kobalto elementų gausų santykį, nei išgaunama iš Žemės plutos, taigi spektroskopinė analizė leido nustatyti Bronzos amžiaus artefaktų kilmę.

Šis atradimas paneigia hipotezes apie gerokai ankstesnę geležies lydymo pradžią, nei įprastai įvardijama Geležies amžiaus pradžia (maždaug 600–1200 m. pr. Kr.).

Tyrimo rezultatai publikuojami Journal of Archaeological Science.