Rusai nerimsta – Skripalių nuodijimo Britanijoje istorijoje ieško lietuviško pėdsako
Kai Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ži­niask­lai­da pa­mi­nė­jo ga­li­mus Ser­ge­jaus ir Ju­li­jos Skri­pa­lių nuo­dy­to­jus, Ru­si­jos ži­niask­lai­da ėmė­si ieš­ko­ti lie­tu­viš­kų pėd­sa­kų. Ne­nuos­ta­bu, kad to­kius ra­do, juo­lab, jog tai – ne pir­mas kar­tas, kai Krem­liaus pro­pa­gan­da tai­ko­si į Lie­tu­vą.

Pagrindiniu įtariamuoju buvo įvardytas Rusijos specialiųjų tarnybų bendradarbis, pavadintas Gordonu, kuris į Solsberį galėjo atvykti prisidengęs Savickio pavarde.

Vienas rusų žiniasklaidos leidinys teigė, kad analizavo S. Skripalio veiklą ir biografiją ir nustatė, kad buvęs žvalgybininkas turėjo ryšių su Lietuva bei mano, kad toliau tiriant painią nuodijimo bylą turėtų buti ieškomas lietuviškas pėdsakas.

S. Skripalio tėvas Viktoras buvo kariškis. Kaip rašo Rusijos leidinys, kaip kadrinis karininkas jis tarnavo raketiniame zenitiniame pulke Telšiuose. 1948 metais šiame lietuviškame mieste gimė vyresnysis buvusio rusų žvalgybininko brolis Valerijus. Po pirmagimio gimimo šeima persikėlė į Kaliningradą. Ten gimė Sergejus. Vėliau šeima persikėlė į Oziorsko miestelį prie Lenkijos sienos, kur tarnavo šeimos galva.

Abu sūnūs pasuko tėvo keliu – įstojo į karinę Ždanovo mokyklą Kaliningrade.

Kai Valerijus buvo išsiųstas tarnauti į Kirgiziją, Sergejus vis dar mokėsi Kaliningrade, bet dažnai lankydavo brolį. Artimieji prisimena, jog nuo tų laikų brolių kompanijoje buvo kolega, pavarde Savickis, po Sovietų Sąjungos subyrėjimo gavęs Lietuvos pilietybę ir su visais nutraukė santykius. Be to, kaip tikina apie tai rašantis Rusijos leidinys, neva yra daugybė istorinių faktų, kad kai tuo metu žmonės persikeldavo į Lietuvą, jiems rekomenduodavo pavardės pabaigoje pridėti raidę „s“.

Teigiama, kad S. Skripalį su Lietuva sieja ir daugiau ryšių, mat viename mieste gyvena Valerijaus našlė, su kuria jis palaiko šiltus santykius, kurie buvo iki pat apnuodijimo. Esą artimieji pasakojo, kad buvęs šnipas bendravo su naujuoju brolio žmonos išrinktuoju, kurio vardas – Vasilijus. Pakeliui į Kaliningradą jis visada užvažiuodavo į Lietuvą. Rusijos leidinio pašnekovų teigimu, pastarąjį kartą S. Skripalis Vilniuje lankėsi prieš rusų opozicijos sambūrį Lietuvos sostinėje, kuriame po savo išlaisvinimo pirmą kartą dalyvavo Michailas Chodorkovkis. Pagal kai kuriuos duomenis esą buvusio šnipo sūnus Aleksandras Skripalis dirbo banke, kurį buvo įkūręs buvęs „Jukos“ vadovas.

***

Kremliaus propaganda linkusi mėtytis kaltinimais Lietuvai. Buvo skleidžiama, esą lietuviai po Rusijos agresijos dalyvavo Ukrainos kare. Prieš tai buvo kaltinama esą Čečėnijos kare dalyvavo moterys snaiperės iš Lietuvos. Buvo teigiama neva jos kažkodėl mūvėdavo baltas pėdkelnes, todėl taip ir buvo pramintos.