Popiežiaus statula kėlė pasipiktinimą
Pra­ncū­zi­jos šiau­rės va­ka­ruo­se į pri­va­čią že­mę bu­vo per­kel­ta ve­lio­nio po­pie­žiaus Jo­no Pa­uliaus II sta­tu­la. Teis­mas nu­spren­dė, kad šis kū­ri­nys tu­ri bū­ti pa­ša­lin­tas dėl griež­tų Baž­ny­čią nuo vals­ty­bės at­ski­rian­čių įsta­ty­mų.

Bretanės regiono Ploermelio mieste stovėjusią velionio pontifiko statulą, sveriančią 13 tonų, kranas pirmadienį perkėlė į privačią žemę, esančią maždaug už 30 metrų. Ši statula piktino Prancūzijos sekuliarumo gynėjus, nes stovėjo viešoje vietoje.

Iš Gruzijos kilusio garsaus Rusijos skulptoriaus Zurabo Ceretelio sukurta Jono Pauliaus II statula po arka su kryžiumi Ploermelyje iškilo 2006-aisiais. Tačiau viena Prancūzijos ne pelno organizacija – Nacionalinė laisvosios minties federacija – dėl pontifiko statulos kartu su dviem vietos gyventojais kreipėsi į teismą.

Prancūzijos Katalikų bažnyčia išreiškė pasipiktinimą, kai pernai spalį Prancūzijos aukščiausios instancijos administracinis teismas nusprendė, kad kryžius pažeidžia 1905 metais šalyje priimtą pasaulietiškumo įstatymą, draudžiantį religinius simbolius ant viešose vietose esančių monumentų. Tikimasi, kad perkėlus Jono Pauliaus II statulą į privačią žemę, pykčių nebekils.