Patraukliausia profesija Latvijoje
42 proc. Lat­vi­jos gy­ven­to­jų yra pa­si­ren­gę keis­ti sa­vo pro­fe­si­ją į nau­ją in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sek­to­riu­je. Tai par­odė skait­me­ni­nių pa­slau­gų cen­tro „Te­le2 Sha­red Ser­vi­ce Cen­ter“ at­lik­tų so­cio­lo­gi­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tai.

Didžiausią norą taip iš esmės pakeisti savo specialybę išreiškė 25–35 metų respondentai. 79 proc. apklausos dalyvių teigė, kad darbo pagal turimą profesiją negalintieji susirasti turi persikvalifikuoti iš esmės. Daugiausia taip manė vyresni kaip 45 metų respondentai.

58 proc. apklaustųjų tvirtino esantys tikri, kad jų turima specialybė bus paklausi ir po dešimtmečio. Stipriausiai galimybe uždirbti ne mažiau kaip 900 eurų per mėnesį pagal turimą specialybę tiki 35–44 metų Latvijos gyventojai.

Praėjusį mėnesį „Swedbank“ atlikta apklausa atskleidė, jog daugelis tėvų norėtų, kad vaikai studijuotų informacines technologijas. Anksčiau ilgą laiką dominavo gydytojo ir verslininko profesijos. Taip pat dažnas pageidavo, kad vaikas taptų teisininku, inžinieriumi, finansininku, architektu.

Jaunuoliai pirmenybę skiria kitoms profesijoms. Jie dažniausiai nori tapti virtuvės šefais, sportininkais, aktoriais.