Paryžiuje nuskambėjo pirmieji Šimtmečio akordai
Sek­ma­die­nį Par­yžiu­je Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga Pra­ncū­zi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės su­reng­tas Nau­jų idė­jų ka­me­ri­nio or­kes­tro kon­cer­tas su­lau­kė ne­re­gė­tos sėk­mės. Nors tra­di­ci­nės Va­sa­rio 16-osios pro­ga Pra­ncū­zi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė vi­suo­met su­lau­kia dau­giau sve­čių nei įpras­tai, šie­met Ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­tį švęs­ti rin­ko­si ne­įti­kė­ti­nai daug Pra­ncū­zi­jo­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių ir jų drau­gų pra­ncū­zų.

Renginio organizatoriai teigė, kad pirmą kartą atsitiko taip, jog salėje netilpo žmonės. Registracija į koncertą buvo užpildyta žaibišku greičiu – per mažiau nei dvi savaites.

Vasario 16-ąją lietuviai Prancūzijoje švenčia jau nuo seniai. Šaltojo karo metais šventė buvo įgavusi simbolinę reikšmę: priminti Vakarams apie negęstančią Lietuvos laisvės viltį, kurios nenustojo puoselėti į Prancūziją nublokšti lietuviai. Bendruomenė išlaikė tradiciją ir po Nepriklausomybės atgavimo 1991-aisiais. „Vasario šešioliktoji visuomet buvo pati svarbiausia ir pati iškilmingiausia kasmetinė lietuvių susibūrimo data“, – teigė Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Emilija Pundziūtė-Gallois.

Šimtmečio proga Šiauliuose įsikūrusi viešoji įstaiga „Pojūčių akademija“, laimėjusi Lietuvos kultūros tarybos konkursą, Prancūzijos lietuviams dovanojo neeilinį koncertą. Į Paryžių pirmą kartą atvyko kylančios klasikinės ir modernios muzikos žvaigždės – Naujų idėjų kamerinis orkestras, vadovaujamas kompozitoriaus Gedimino Gelgoto. Septyni išskirtinio talento muzikantai scenoje sukūrė užburiantį spektaklį, sumaišę klasikinės ir modernios muzikos stilius, pasitelkę neįprastą muzikavimo techniką ir pridėję choreografijos elementų.

Šio koncerto pasiklausyti ir lietuviškas muzikos žvaigždes išvysti rinkosi ne tik Prancūzijos lietuviai, bet ir jų draugai prancūzai, buvę Prancūzijos ambasadoriai Lietuvoje, Lietuvos garbės konsulai, lietuviams bičiuliškų kitų diasporos asociacijų – latvių, estų, ukrainiečių, gruzinų, moldavų – nariai, taip pat ne vienas Prancūzijos kultūrinio pasaulio atstovas.

Į šventę susirinkę Prancūzijos lietuviai neslėpė entuziazmo; jie džiaugėsi, kad Vasario 16-oji tapo proga ne tik lietuviams, bet ir prancūzams atrasti „Lietuvos kultūros perlą“ – jauno Lietuvos kompozitoriaus Gedimino Gelgoto vadovaujamą styginių ansamblį.

Simboliška, kad šventė vyko lietuvių pamiltame aštuntajame Paryžiaus rajone, prie Saint Augustin bažnyčios. Istorikai teigia, kad čia lietuviai renkasi jau beveik septyniasdešimt metų, mat Saint Augustin parapijoje dirbo lietuvis kunigas Jonas Petrošius, ilgus metus telkęs Prancūzijos lietuvių bendruomenę. Šįkart po tradicinių Saint Augustin bažnyčioje vykusių mišių renginio svečiai rinkosi greta esančioje prestižinėje Prancūzijos Karininkų ramovės salėje.

Renginį parėmė ne tik Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija bei Lietuvos ambasada Prancūzijoje, bet ir lietuviškos Prancūzijoje veikiančios įmonės: „Interios Keramikos studija“, „Scems“, „Vici“, „Picardie Autotrans“, „Litana France“, „Litfert“, „Amber Fret“, „Rimo International Solutions“. Tai puikus lietuviškos diasporos ir verslo bendradarbiavimo pavyzdys, prisidedantis prie lietuviškos kultūros sklaidos pasaulyje.