Olandų tyrėjai perskaitė Anne Frank dienoraščio du uždengtus puslapius
Skait­me­ni­nį nuo­trau­kų re­da­ga­vi­mą pa­si­tel­ku­siems olan­dų ty­rė­jams pa­vy­ko pers­kai­ty­ti gar­sio­jo An­ne Frank ka­ro lai­kų die­no­raš­čio du pus­la­pius, ku­riuos pa­aug­lė už­den­gė ru­da izo­lia­ci­ne juo­sta, at­skleis­da­mi ne­pa­do­rių juo­kų ir aiš­ki­ni­mų apie sek­są ir pros­ti­tu­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė An­ne Frank fon­das.

Anot organizacijos, radinys padeda suprasti jos paauglišką domėjimąsi seksualumu.

Anne Franke namų muziejaus generalinis direktorius Ronaldas Leopoldas teigė, kad „kaip ir visi paaugliai ji domėjosi šia tema“, ir pridūrė, kad apie tai žydaitė rašė kituose, jau paskelbtuose dienraščio puslapiuose.

Anne Frank parašė savo dienoraštį Antrojo pasaulinio karo metu, daugiau nei dvejus metus kartu su šeimos nariais slapstydamasi nuo nacių okupantų slaptame priestate už vieno namo, esančiame netoli Amsterdamo kanalų.