Muziejaus privilegijos – nuo šiol tik niujorkiečiams
Niu­jor­ko mies­to Me­tro­po­li­te­no mu­zie­jus pa­skel­bė kei­čian­tis kai­nų po­li­ti­ką. Iki šiol lan­ky­to­jams bu­vo lei­džia­ma pa­si­rink­ti, ar jie no­ri mo­kė­ti re­ko­men­duo­ja­mą, ar ma­žes­nę su­mą, ta­čiau po ke­lių mė­ne­sių to­kį pa­si­rin­ki­mą tu­rės tik Niu­jor­ko vals­ti­jos gy­ven­to­jai. Ki­ti as­me­nys mo­kės nu­sta­ty­tą su­mą.

Kaip teigė muziejaus generalinis direktorius Danielis Weissas, tokį žingsnį lėmė didėjantis skaičius lankytojų, kurie nesumokėdavo tiek, kiek rekomenduojama. Šiuo metu tai yra 25 doleriai suaugusiems, 17 dolerių senjorams ir 12 dolerių studentams.

Nuo kovo 1 dienos šios siūlomos sumos lankytojams, kurie nėra Niujorko valstijos gyventojai, bus privalomos. Susimokėję asmenys galės muziejuje lankytis tris dienas.

„2004 metais 63 proc. lankytojų mokėdavo visą rekomenduojamą sumą, – sakė D. Weissas. – 2017 metais jų buvo 17 procentų. Iš esmės ši politika neveikia.“

Niujorkiečiai, taip pat visi studentai iš gretimų Konektikuto ir Naujojo Džersio valstijų bei vaikai iki 12 metų ir toliau galės mokėti kiek nori, jei tai bus daugiau nei vienas centas.

Pasak D. Weisso, nauja tvarka paveiks apie 31 proc. iš maždaug 7 mln. kasmet muziejų aplankančių žmonių. Tai padės surinkti papildomus 5 mln.-11 mln. dolerių per metus. Tačiau šie pinigai sudarys tik menką dalį muziejui išlaikyti reikalingų lėšų. Jo metinis biudžetas yra 305 mln. dolerių.

Per tris miesto vietas išsidėsčiusiame muziejuje laikomi tūkstančiai eksponatų, nuo senovės Egipto meno dirbinių iki Renesanso laikų paveikslų.

1878 metais miestas išnuomojo muziejui žemę, kurioje dabar stovi pagrindiniai jo pastatai, su sąlyga, kad daugumą dienų muziejus publikai bus nemokamas. Nuo praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio muziejus nurodo lankytojams rekomenduojamą mokėti sumą.

D. Weisso teigimu, kainų politikos pokytį palaiminusi miesto valdžia šiuo metu dengia kiek mažiau nei 10 proc. muziejaus išlaidų. Tačiau ji gali sumažinti savo indėlį iki 3 mln. dolerių, kad daugiau duotų kitoms kultūros institucijoms. Lankytojų aukos iki šiol sudarė apie 14 proc. pajamų, o pasikeitus politikai tikimasi, kad ši dalis pakils iki 16 ar 17 procentų.