Medininkų pilyje atidaroma vektorinės tapybos darbų paroda „Aš esu“
Ko­vo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, Me­di­nin­kų pi­ly­je (Me­di­nin­kų k., Vil­niaus r.) bus ati­da­ry­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­čiui skir­ta net pen­ke­rius me­tus kur­ta spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­čių mo­ki­nių dar­bų par­oda „Aš esu“. Dvi­de­šimt pen­ki dar­bai at­spaus­ti ant mu­zie­ji­nės ko­ky­bės dro­bės. Par­odos or­ga­ni­za­to­riai – Tra­kų is­to­ri­jos mu­zie­jaus Me­di­nin­kų pi­lies sky­rius ir Val­das Kan­čaus­kas, Kel­mės spe­cia­lio­sios mo­kyk­los in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ir ma­te­ma­ti­kos vyr. mo­ky­to­jas.

„Kaip senovėje mūsų protėviai kerinčiu kruopštumu mūrijo į Medininkų pilies sienas tūkstančius akmenų, taip jaunieji Kelmės talentai, vedžiodami kompiuterinę pelę, tūkstančiais potėpių perteikia mus supantį pasaulio grožį, – dalinasi mintimis Gintautas Terleckas, Medininkų pilies skyriaus vedėjas. – Šie darbai prikelia iš užmaršties, kas jau mūsų pačių lytėta, jausta, klausyta. Žiūrėdami į juos, leidžiamės Gyvenimo Paslapties labirintais, pasineriame į margaspalvius vaikystės sapnus. Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį suvokiame, kad istorija: datos, įvykiai, faktai – be meilės Tėvynei, tikėjimo, vilties – beprasmis formalizmas, pasmerktas nebūčiai“.

Parodoje pristatomi unikalūs kompiuterinės tapybos darbai – informacinių technologijų ir vaikų fantazijos jungties rezultatas. Visi darbų autoriai, Kelmės specialiosios mokyklos moksleiviai, lanko neformalaus vaikų švietimo Vektorinio (kompiuterinio) piešimo ir fotografijos pagrindų būrelį, vadovaujamą Valdo Kančausko.

„Siekiu atskleisti, kad vaikai su didele ir labai didele protine ir fizine negalia savo meniniais gabumais, jų raiška gali lenkti ne vieną. Jie geba kurti grožį, kurį siekiu parodyti kuo didesniam ratui žmonių. Kiekvienas jų atliktas darbas yra kupinas, šilumos, tikrumo ir meilės“, – įsitikinęs būrelio vadovas.

Visi darbai pareikalavo nepaprasto kruopštumo, ištvermės ir kantrybės. Kai kurie kūriniai atlikti „taškavimo“ technika. Piešiniai sukurti ranka – dedant šimtus tūkstančių suderintų spalvų taškų. Vieną paveikslą vaikai piešia 20 ir daugiau valandų. Tai procesas, besitęsiantis ne vieną mėnesį.

Tapymo įrankiai ir technika – identiška realaus tapymo įrankiams bei technikoms, tik kūriniai atlikti naudojant kompiuterį, programinę įrangą bei kompiuterinę pelę. Pristatomi darbai buvo įvertinti ir tapo laureatais ne viename respublikiniame ir tarptautiniame konkurse.

Medininkų pilyje paroda „Aš esu“ bus eksponuojama iki 2018 m. gegužės 2 dienos.