Lietuviškai kalbantys užsieniečiai siunčia linkėjimus Lietuvai
Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Lie­tu­vių kal­bos ir kul­tū­ros žie­mos kur­sų stu­den­tai siun­čia šven­ti­nius lin­kė­ji­mus Lie­tu­vai. Stu­den­tai iš Ja­po­ni­jos, Gru­zi­jos, Ar­gen­ti­nos, Ukrai­nos, Vo­kie­ti­jos ir ki­tų ša­lių pa­mi­lo mū­sų ša­lį, vie­ni stu­di­juo­ja, gy­ve­na Vil­niu­je, ki­ti lie­tu­vy­bę sklei­džia sa­vo gim­ti­nė­je.

„Vasario 16-ąją švenčia ne tik lietuviai, bet ir užsieniečiai.

Tą dieną šventinių sveikinimų sulaukiame iš daugiau nei 40 pasaulio šalių Džiaugiamės, jog mūsų studentai mus pasveikina Valstybės švenčių proga“, – pasakojo Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovė Vilma Leonavičienė.