Kūrėjas iš Šilalės siūlo originalią dovaną kiekvienam mylinčiam Lietuvą
Do­na­tas Ša­raus­kas jau­nas kū­rė­jas, įmo­nės MB „Kvan­tu­ma“ va­do­vas. Įdo­mu tai, kad anks­ty­vo­je jau­nys­tė­je iš­vy­kęs į Vil­nių, ten bai­gęs pres­ti­ži­nius moks­lus emig­ra­vo… Tik ne į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją ar ko­kią Nor­ve­gi­ją, o į Ši­la­lę, kur už­sii­ma įvai­rių dir­bi­nių kū­ry­ba ir ga­my­ba. Vie­nas kū­ri­nių – spe­cia­liai Va­sa­rio 16-osios šimt­me­čiui skir­ta Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to tiks­li ko­pi­ja, gra­vi­ruo­ta ant me­džio.

„Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti sukūriau paveikslą, kuris turėtų kabėti kiekvieno savo šalį mylinčio ir ja besididžiuojančio piliečio namuose“, – interviu teigė Donatas Šarauskas.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto tiksli kopija, graviruota ant medžio / Asmeninio archyvo nuotrauka

– Išsiskiriate originaliomis idėjomis, o jos virsta meniškais kūriniais. Kas tai lėmė – pašaukimas ar išsilavinimas?

– Sakyčiau, abu atsakymai tinka. Visą gyvenimą domėjausi daile: skulptūra, piešimu, grafika. Dažnai piešdavau ar lipdydavau iš plastilino. Galiausiai artimieji, įžvelgę mano talentus, paskatino stoti į dailės mokyklą. Po ketverių metų baigęs dailės mokyklą, būdamas 17-os išvykau gyventi ir mokytis į Vilnių.

Ten baigiau vidurinę ir Jaunojo architekto mokyklą. Įstojau į Vilniaus dailės akademiją, architektūros specialybę, o po 4 metų ir į architektūros magistrantūrą. Studijuodamas magistrantūroje dvejus metus dirbau architektu.

Lazeriu graviruotos 1,3m x 3m dydžio plokštės.

– Turėjote prestižine laikomą specialybę, tikriausiai darbų netrūko Vilniuje, tad kaipgi atsidūrėte Šilalėje?

– Būtent tuo metu supratau, kad man labai svarbi laisvė, ypač kūrybos, todėl nusprendžiau dirbti ir toliau mokytis savarankiškai. Pradėjau dirbti architektūrinių maketų kūrėju, mokiausi kurti foto ir vaizdo vizualizacijas. Po kelerių metų nusprendžiau įkurti savo įmonę, kur galėčiau ne tik laisvai kurti, bet ir greitai realizuoti kūrinius. Taip susiklostė, kad išvykau gyventi ir dirbti į Šilalę.

– Papasakokite plačiau apie savo verslą?

– Dar tik nuo 2017 metų spalio 20 dienos pradėjusi vykdyti veiklą mano įmonė MB Kvantuma vos po pusės metų gali pasigirti nemaža darbų įvairove. Pasiekti tokią sparčią pažangą padėjo 15 mokslo ir studijų metų.

– Kartu jūs garsėjate ir sveiko gyvenimo būdo propagavimu…

Majų kalendorius.“

– Kiekvienas žmogus džiaugiasi gyvendamas laisvoje valstybėje ir galėdamas kurti gyvenimą, grįstą savo pasirinkimu. Siekdamas ne tik išorinės, bet ir vidinės laisvės, visiškai atsisakiau žalingų įpročių, taip pat nevalgau ir mėsos, tačiau kitų pernelyg neagituoju elgtis vienaip ar kitaip. Kiekvienas žmogus pats priima sprendimus, kaip išmintingai praleisti šiuos kelis dešimtmečius Žemėje. Vadovaudamasis šiomis vertybėmis atradau savo gyvenimo laisvę, kurią galiu išreikšti darbais. Sujungęs naujausių technologijų lazerį su istorija alsuojančiu dokumentu sukūriau meno kūrinį, kuris mums primena apie ilgą kelią, nueitą laisvės link.

– Jūsų įmonė išsiskiria darbų įvairove, o kaip kilo mintis sukurti medinę 1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės Akto kopiją iš medžio?

– Daug metų priklausau Lietuvos šaulių sąjungai, teko daug bendrauti su dar gyvais partizanais, ir manau, kad žmogaus laisvė visada prasideda pirmiausia nuo valstybės laisvės.

Todėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti sukūriau paveikslą, kuris turėtų kabėti kiekvieno savo šalį mylinčio ir ja besididžiuojančio piliečio namuose. Tai yra 1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės Akto tiksli kopija, graviruota ant medžio.

MB "Kvantuma" vos po pusės metų gali pasigirti nemaža darbų įvairove / Asmeninio archyvo nuotrauka

.