Kaune 24 – ąjį kartą vyks studentų tautinio meno festivalis
Tra­di­ci­ja ta­pęs tarp­tau­ti­nis tau­ti­nio me­no fes­ti­va­lis „Ei, stu­den­te, su­kis vė­ju!“ šie­met įvyks ge­gu­žės 26 –ą­ją. Pir­mą kar­tą fes­ti­va­lis per­si­kels į at­vi­rą mies­to erd­vę: kon­cer­tas vyks Kau­no pi­lies slė­ny­je. Šiais me­tais ren­gi­nys bus skir­tas Lie­tu­vos šimt­me­čio at­kū­ri­mo pro­gai pa­mi­nė­ti.

Renginio organizatoriai ir dalyviai siekia pritraukti ir supažindinti kuo didesnę ir įvairesnę žmonių auditoriją su lietuvių liaudies bei kitų šalių tautiniu menu ir folkloru. Žiūrovai stebės Kauno miesto aukštųjų mokyklų tautinio meno kolektyvų pasirodymus bei svečius iš Latvijos. Koncerto svečias – Jurgis Didžiulis, kuris pristatys savo parengtą programą.

Festivalis kasmet suburia šimtus Kauno tautinio meno kolektyvų narių ir tautinį meną mylinčių žiūrovų. Jo metu šoks, dainuos ir gros daugiau nei 400 studentų iš 8 Kauno miesto kolektyvų. Festivalis prasidės iškilminga eisena laisvės alėjoje, kurioje dalyvaus visi dalyviai, nešini savo kolektyvų vėliavomis. Pabaigoje žiūrovai turės galimybę išmokti tautinio šokio pradmenų, žingsnelių, taip pat daugiau sužinoti apie tautinio meno raidą, istoriją mūsų šalyje.

Šių metų festivalio rengėjai: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos tautinių šokių kolektyvas „Džigūnas“ ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tautinių šokių kolektyvas „Ave Vita“. Taip pat dalyvauja Aleksandro Stulginskio universiteto tautinių šokių kolektyvas „Sėja“, Kauno technikos kolegijos tautinių šokių kolektyvas „Pušynėlis“, Kauno kolegijos tautinių šokių kolektyvas „KauKas“ Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblis „Nemunas“, Lietuvos sporto universiteto tautinių šokių ansamblis „Rasa“, Vytauto Didžiojo Universiteto tautinių šokių ansamblis „Žilvitis“. Pastarasis šiemet perims „Ei, student, sukis vėju!2018“ festivalio taurę ir galimybę organizuoti jį kitais metais.