Kaip vyras du kartus per dieną pakęsdavo patrankos šūvius į pilvą?
Dau­ge­lis žmo­nių tu­ri ko­kią nors sa­vy­bę, ku­ria di­džiuo­ja­si. Daž­nai tai yra ypa­tin­gi ga­bu­mai, ta­len­tai ar su lai­ku iš­ug­dy­ti įgū­džiai. Ta­čiau Fran­kas „Can­non­ball“ (Pa­tran­kos svie­di­nys)Ri­chard­sas pa­si­žy­mė­jo to­kia sa­vy­be, ku­ria su­nku pa­ti­kė­ti – vy­ro pil­vas bu­vo toks tvir­tas, kad ant jo ga­lė­jo šo­ki­nė­ti žmo­nės. Sa­vo pra­var­dę Ri­chard­sas už­si­tar­na­vo leis­da­mas pa­tran­ka šau­dy­ti jam tie­siai į pil­vą. Bet ar vis­kas ti­krai bu­vo taip, kaip at­ro­dė iš pir­mo žvilgs­nio?

Istorija nutyli, kaip Frankas Richardsas atrado savo ypatingai stiprius pilvo raumenis. Tačiau žinoma, kad iš pradžių jis siūlė savo draugams juos išbandyti kumščiais. Ir jie bandė – priešais Richardsą išsirikiuodavo žmonių eilė, vyrai paeiliui ėjo ir trankė jam į pilvą. Kartais šis reginys būdavo viešas, todėl garsas apie nepramušamą Richardso pilvą netruko pasklisti.

Greitai Richardso pasirodymus imta filmuoti. Buvo trečiasis praėjusio amžiaus dešimtmetis ir žmonės buvo ištroškę pramogų, todėl keistuolis su tvirčiausiu pasaulio pilvu atrodė tarsi geriausias cirko aktorius. Tik jis nevaidino. Kartą Richardsas paprašė sunkiasvorį boksininką Jacką Dempsey iš visų jėgų trenkti jam į pilvą. Smūgis nepaliko jokio įspūdžio, todėl Dempsey teko trenkti dar porą kartų. Richardso veide nepasirodė ne tik skausmo mimika, bet ir jokia kita emocija – atrodė, kad jam tiesiog nerūpi.

Vėliau Richardsas atsigulė ant žemės ir leido žmonėms ant jo šokinėti. Kai tokia veikla pabodo, jis ėmėsi pavojingesnių triukų – pasirodymų metu į jo pilvą buvo trankoma kūju. Tačiau vieną triuką teįvaldęs Richardsas žmonėms ėmė nusobosti. Tuomet ir prasidėjo patrankos laikai.

Į 4 metrų ilgio patranką buvo įkeltas 47 kg svorio sviedinys. Richardsas drąsiai atsistojo priešais patranką ir šiek tiek pasilenkė. Už jo buvo ištiestas audinys, kad vyras nesusižalotų krisdamas. Praeina akimirka ir iš dūmų debesies išskrieja sunkusis sviedinys. Jis trenkiasi į Richardso pilvą, pasiųsdamas vyrą kelis metrus atgal. Richardsas krenta žemyn, tačiau iš karto atsistoja ir nusilenkia žiūrovams. Žmonės tiesiog negalėjo patikėti tuo, ką mato, tačiau sviedinys tikrai svėrė 47 kg, jis tikrai trenkėsi į Richardsą ir šis tikrai išgyveno. Tačiau kelios detalės buvo nutylimos.