Ekvadoras nutraukė Assange'o ryšį su išoriniu pasauliu
Ek­va­do­ras tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad at­ėmė ga­li­my­bę Jul­lia­nui As­san­ge'ui bend­rau­ti su iš­ori­niu pa­sau­liu iš jo am­ba­sa­dos Lon­do­ne, ku­rio­je vals­ty­bių pa­slap­tis vie­ši­nan­čios in­ter­ne­to sve­tai­nės „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­jas gy­ve­na nuo 2012 me­tų.

Sprendimas buvo priimtas siekiant neleisti australui kištis į kitų šalių reikalus, sakoma Ekvadoro vyriausybės pranešime.

Pirmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ J. Assange'as suabejojo Didžiosios Britanijos kaltinimais Rusijai dėl kovo 4 dienos nervus paralyžiuojančios medžiagos panaudojimo prieš buvusį rusų dvigubą agentą Solsberyje, Anglijoje.